Gårds- og slektshistorie

I Hurum finnes det påbegynt arbeid fra 1970-tallet og systematiserte data fra 1600-tallet og framover som gir godt grunnlag for en gårds- og slektshistorie.

familiebilde

Tanken om å gjenoppta arbeidet med en gårds- og slektshistorie oppsto blant medlemmer av historielagets slektsgranskergruppe i 2006. Det finnes allerede mye materiale som ble samlet inn under arbeidet med de to første bindene av Hurums historie på 1960-tallet. Etter disse utgivelsene ble det utført et større forarbeid til en gårds- og slektshistorie, men av ulike grunner stoppet dette opp rundt 1970. Det er dette arbeidet man nå ønsker å ta opp igjen og fullføre. Tredje bind av Hurums historie, som dekker tidsrommet 1900-2000, ble utgitt i 2004. Det mangler nå derfor bare en gårds- og slektshistorie for at bygdehistorien skal bli ferdig utgitt i bokform.

Hurum er i ei særstilling når man tar fatt på et slikt prosjekt, da svært mye av de eldre kildene ble skrevet av og systematisert den gang, samt at nesten alt kirkebokmaterialet i seinere tid er elektronisk registrert og lagt til rette for slik bruk. Dette gjør et prosjekt mye enklere og raskere å gjennomføre enn om man skulle starte med blanke ark.

Bøkene skal inneholde beskrivelser av gårders og husmannsplassers opprinnelse, beliggenhet og næringsgrunnlag, samt en, så langt som mulig, komplett slektsmessig framstilling av alle eiere, brukere eller beboere på stedene. I tillegg skal så mye som mulig av bygnings- og slektshistorien fra de eldste tettstedene i Hurum fram til 1900 være med.

Arbeidet utføres i sin helhet på frivillig basis. Historielaget skal stå som utgiver og rettighetshaver. Etter tilslutning fra årsmøtet 2009 ble det nedsatt ei gruppe som arbeidet videre med å konkretisere planene for en gårds- og slektshistorie. Arbeidsgruppa består pr. dags dato av seks personer. Planene ble framlagt for årsmøtet 2010, som formelt vedtok å sette i gang bokprosjektet.

Pr. januar 2016 er den eldre gårdshistorien for alle Hurums 57 matrikkelgårder på det nærmeste ferdigstilt. Det foreligger også ferdige utkast for slektshistorien inntil ca. 1770 for alle gårdene. For gårds- og slektshistorien i tida etter dette foreligger det ferdige utkast for omtrent halvparten av gårdene. En del av historien for tettstedene Holmsbu og Verket begynner også å ta form. Parallellt med skrivinga pågår det innsamling, nyfotografering og utvelgelse av bilder og illustrasjoner til bøkene, samt innsamling av spørreskjemaer og intervjuer, hvor flere av historielagets medlemmer bidrar.

Kontakt: Torunn Haug, Tlf: 32 79 32 35 . E-post: torunhau@broadpark.no