Årsmøte 2016

Protokoll 2016.
Årsmøtet ble holdt på Holmsbu Bad og Fjordhotell den 26. februar, med rundt 70 medlemmer til stede. Leder Alf Litangen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkallingen og saksliste ble godkjent.

2. Valg av møteleder.
Alf Litangen ble valgt til møteleder.

3. Valg av to til å underskrive protokollen.
Eva Myrene og Bjørn Heien ble valgt.

4. Årsberetning for 2015.
Alf Litangen gjennomgikk de fyldige årsberetningen. Han takket for et aktivt styre og gode komiteledere. Han ga sistnevnte ordet, i tilfelle det var noe de ville framheve eller understreke.

Årbokkomiteen, ved J. Richardt, understreket at i forhold til tidligere år, hadde komiteen pr. dato ingen historier på lager. Han etterlyser bidrag. Han presenterte også den nye salgslederen: Kjell Andersen.

E. Bjune fortalte at arbeidet med bygdeboken tar tid. Nå har komiteen utkast til alle 57 gårdsnummerne. Underbruk og plasser vil også komme med. Han regnet med at komiteen trengte også vinteren 2017 på å fullføre arbeidet. Han understreket at all gårdeiere ville få lese korrektur før boken går i trykken.

Eva og Gerd samler inn gamle bilder fra de ulike gårdene. Det er private bilder og er til stor nytte.

Bygdesamlingen, ved Arne, kunne fortelle at det nå var en stille periode. Med våren og varmen vil de kunne arbeide for fullt. Fra salen ble det stilt spørsmål om det ble sendt invitasjon til skolene om besøk. Svaret var nei. Skolene skylder på transportproblemer.

Håvard tok opp temaet kulturkriminalitet. Han ønsker at kommunen engasjerer seg mer.

5. Regnskap for 2015.
Aslaug gikk gjennom regnskapet. Hun var glad for at medlemskontingenten var stabil, men beklaget nedgangen i salg av årets årbok. Fra salen sa Jan Richard at laget burde være flinkere til å trekke fram boken, prøve å styrke salget. Leder svarte at saken ville bli drøftet/arbeidet med på førstkommende styremøte. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Se regnskap 2015.

6. Budsjett etter forslag fra styret.
Aslaug la fram budsjettet. Det viste et underskudd på 163.00 kroner. Laget håper på gaver og tilskudd slik at budsjettet går i balanse. 
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til budsjettet. Se budsjett 2016.

7. Medlemskontigent 2017.
Etter forslag fra styret ble kontingenten satt til 200 kroner. 
Det var ingen spørsmål eller kommentarer, styrets forslag godkjent.

8. Innkomne forslag.
Ingen innkomne saker.

9. Valg.
Bjørn Pettersen leste valgkomiteens innstillinger på styret og øvrige tillitsvalgte. Komiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter årsmøtet har styret denne sammensetning:

Leder:                         Alf Litangen                   1 år igjen

Nestleder:                  Egil Hansen                   1 år igjen

Sekretær:                   Arne Hjort                      2 år

Kasserer:                   Aslaug Nora Ask            2 år

Styremedlem:            Eva Bache-Mathiesen   1 år igjen

1. varamedlem:          Ragnar Nilsen               2 år

2. varamedlem:          Solveig Øi                     2 år

Revisor:                      Tove Gransæther          2 år

Revisor:                      Lillian Pedersen            1 år igjen

Valgkomité:                 
Nye:                            Bjørn Pettersen             3 år
                                   Tor Brosø                       3 år
Ikke på valg:               Jenny Stokke                 1 år igjen
Ikke på valg:               Ragnhild Ekern Berg     2 år igjen

Etter den formelle delen av årsmøtet holdt Christian Størmer et interessant foredrag om georadarprosjektet på Tronstad, inndelt etter:

Georadar på Tronstad

Lokaliserte NIKU noe?

Resultater 2015

Ingen rester etter en middelalderkirke ble påvist, men kartet georadaren viste kan tyde på flere spennende saker.

Klokken 20.00 var det torskemiddag med karamellpudding og kaffe. Vi var 46 som koste oss med den virkelig gode og delikat anrettede maten.

Referent: Anne-Kari

Virksomhet i historielaget 2015
Ved årsskifte hadde laget 491 betalende medlemmer. Av disse er 33 nye i år. Det er avholdt 9 styremøter. Behandlet 51 saker og 27 saker under eventuelt. Opplevelsesturen rundt Mjøsa måtte avlyses på grunn av for få påmeldte. Turen til Wien – Bratislava ble avholdt med full buss fra T. H. Liens Turbusser. Fyldig reportasje fra turen kan leses her.

Den 26. november inviterte vi lagets medlemmer og andre interesserte til møte på Hurum ungdomsskole. Håvard Kilhavn holdt ett meget godt og interessant foredrag om nye fortidsfunn og kulturminnevern generelt i kommunen. Årets årbok for Hurum ble presentert sammen med komiteens medlemmer. Vinnere av årets bok ble presentert på møtet og overrakt boka. Vinnere av årets bok ble: Ellen Støfring, Ranveig Andersen, Odd Narvesen, Jonny Andersen.

Christian Størmer har nå gjennomført Georadar prosjektet for å finne mulig middelalder kirke på Tronstad. Christian vil på vårt årsmøte den 26. februar holde foredrag om resultatet og konklusjonen av undersøkingen.

På Historielagets årsmøte 22. februar 2013 fikk styret i oppdrag å utarbeide et forslag til langsiktig utvikling av området i Kvernhusdalen – i samarbeid med komitéen for bygdesamlingene. Historielagets styre har siden jobbet aktiv med å få godkjent område i Kvernhusdalen v/Tronstad gård til Frilandsmuseum/bygdetun. Dette viser seg å ta mer tid enn forventet da vi ønsket å få justert grenser for området i forhold til grunneier og komiteen for bygdesamlingens oppmerking i terrenget. Søknad om justering av grensene ligger nå til behandling i Plan og bygningsetaten, Hurum kommune.

Styret, sammen med komiteen for bygdesamlingen, har utarbeidet et illustrasjons-forslag som viser hvordan det kan innarbeides nye bygg, anlegg og infrastruktur i området.

Etter iherdig jobbing har nå Hurum historielag inngått kontrakt med Statkraft Tofte A/S om leie av lokale. Lokale vi nå leier er tidligere brukt som opplæringssenter for ansatte ved fabrikken (Södra Cell). Kontrakten gjelder fra 1. januar 2016 til og med oktober 2016. Sommer og høst 2016 vil Historielaget ha en utstilling som skal vise industrihistorien og samfunnsutviklingen på Tofte gjennom mer enn 116 år. Utstillingen vil primært rette seg mot voksne, samt ungdomsskoleelever høsten 2016.

Styret og medlemmer har aktivt vært med i alle åpne dager på Tronstad og på Slippen i Holmsbu. Tofte dagen, Sætre dagen og Trebåtfestivalen ble markert med lagets medlemmer, styret og komiteene på plass. Historielaget var også representert med stand på markedsdagen på Filtvet, lørdag 29. august.

Fra Nitro Hytteforening har vi blitt tilgodesett med kr. 20000.- Beløpet ble overrekt ved en tilstelling i storsalen på Rådhuset i Sætre.

Tidligere nestleder i Historielaget Leif Erik Halvorsen ble 2. juli 2015 bisatt ved Kongsdelene kirke. Flere av lagets medlemmer og styre var tilstede under begravelsen. Blomstrer fra Historielaget ble lagt ned ved hans båre.

Styret vil få lov til å takke alle medlemmer for et aktivt og inspirerende år. Oppslutningen om lagets virksomheter viser at behovet for et aktivt lag, mer enn noen gang er nødvendig.

Fyldig årsrapport fra de enkelte komiteer finnes som vedlegg.

Med vennlig hilsen
Hurum Historielag

 

Holmsbu billedgalleri i 2015
Stiftelsens formål er å drive museum for kunst og kunstformidling, grunnlagt på malerier av Henrik Sørensen, Thorvald Erichsen og Oluf Wold Torne. Stiftelsen kan også fremme en hver allmennyttig virksomhet på det kulturelle området. Drammens museum og Holmsbu Billedgalleri ble konsolidert fra 01.01.2004.

Åpningstider: mai lord/sønd kl 12.00 – 17.00, juni, juli og august alle dager kl 12.00 – 17.00. Sept lørd/sønd kl. 12.00 – 17.00

Galleriet tar imot et betydelig antall besøkende utenom åpningstid, vesentlig i større grupper og reiseselskaper. Stiftelsen, som holder til i Hurum kommune, hadde i 2014 følgende styre:

Leder: Sven Oluf Sørensen – vararepr. Morten Opsahl, Oslo

Styremedlemmer fra Hurum kommune: Tom Bratlie, vararepr. Ole Morten Furua,
Hilde Eriksen, vararepr. Mari Myhrene
Bjørn Volden, vararepr. Mette Indrehus
Styremedlemmer fra Hurum historielag:
Petter Normann Pettersen, vararepr. Eva Bache-Mathisen

Daglig leder og omviser: Turid Delerud

Det har ved Holmsbu Billedgalleri blitt avholdt 4 styremøter og blitt behandlet 41 saker. Vedlikehold av hovedbygget og stuene – er saker som går igjen fra år til år. Nytt ventilasjonsanlegg er montert i magasinet siste år. Det arbeides for bedre skilting (kulturminneskilt) til Holmsbu Billedgalleri og skjøtselplan for uteområdet. Siste år er det utført arbeider foran galleriet for å bedre fremkommeligheten øvert i stien. Alle endringer skal godkjennes fylkeskonservator. Holmsbu Billedgalleri har egen nettside.

Petter Normann Pettersen

Årbokkommisjonen i 2015
Årbokkommisjonen fikk i 2015 en ny redaksjonssekretær; Tove Gransæther (Storsand) som påtok seg å erstatte Gun Elisbeth Melbye (Kana) som har hatt vervet i 2 år. Vi benytter anledningen til å takke Gun Elisbeth Melbye for fin innsats. Redaksjonen ble også forsterket med redaksjonsmedarbeider Helge Wulff Engh – som i en årrekke har bidratt med artikler og stoff. Vår andre redaksjonsmedarbeider; Jan Richardt, som også har bidratt med mye stoff og artikler, sitter også i kjernegruppen. Med Erlend Skaare som redaktør utgjorde dette firkløveret årets årbokkommite.

Kjell Andersen fra Sætre er fra høsten 2015 kommet inn i årbokkomiteen som ansvarlig for salg av bøkene. Kjell vil selvsagt være til hjelp i andre saker innenfor komiteens arbeid.

Vi øyner et tidsskille hva angår bidragsytere. Et knippe personer som tidligere dominerte med sine bidrag er i ferd med å falle fra av ulike årsaker som dårlig helse – og rett og slett høy alder. Dette har gitt redaksjonen en utfordring: Vi trenger nye bidrag fra folk med de gode historiene! Tidligere hadde vi uutgitt stoff fra tidligere år som vi kunne legge til grunn når vi startet på et nytt år. I 2015 var de siste reserver oppbrukt – og vi måtte arbeide mye med å foreslå (ønske oss) artikler og emner, for så å finne frem til bidragsytere som kunne bidra med kunnskap om dette. En stor fordel med redaksjonens sammensetning er at nettopp kunnskapen om historie, samt et bredt kontaktnett, gjør oss i stand til å komme opp med bidrag på denne måten.

Den geografiske fordelingen av historisk stoff fordelt på Hurum er et kriterium og et visst sprang i tidsbildet er et annet. Vi forsøker også å se på fordelingen av kysthistorie, oldtidshistorie, gårdshistorie der skogdrift, jakt og næringsinteresser kommer inn i bildet, samt industrihistorie (som det har vært skrevet mye om opp igjennom årene). Stadig er det foreninger, klubber og lag som runder større jubiléer og fortjener oppmerksomhet rundt dette.

Mange gode historier stammer fra oppvekst-erindringer, gamle dagbøker og annet personlig opplevd. Vi lever nå i en tid hvor endringene de siste 100 år har vært så formidable – at beskrivelser av Hurum for 70 – 100 år siden er interessant og fornøyelig lesning for den oppvoksende slekt. Dette er et kulturformidlingsansvar som redaksjonen påtar seg med det største alvor – og en god porsjon ydmykhet.

Vi vil som i tidligere år oppfordre alle til å komme med forslag, bidrag og andre gode idéeer som kan fylle utgaven i 2016 med nytt interessant stoff.

Erlend Skaare, redaktør

Hurum historielags kystsamling i 2015
Styret har, som i tidligere år, bestått av formann Hans Blichfeldt (han tok over etter Knut i mai), Bjørn Heien, Stig Tulin og Knut K. Gransæther. De øvrige medlemmer av dugnadsgjengen er Anders Eknes, Birger Fagerli, Arvid Jensen, Bjørn Kristoffersen (ble med i august), Arne Mathisen, Per Arne Mathisen, Yngvar Mathisen og Jo Wennesland. Eknes jr. deltok litt i høst. Helge Berg døde 10. april 2015, han hadde vært med siden starten.

Vi har i løpet av året fullført tilbygget, med isolasjon, paneling og maling. Det er nå tatt i bruk som båtbyggeri, p.t. foregår reparasjon av Johansen-snekka her. Nødvendig elektrisk anlegg er på plass. Utvendig er steinfylling i NV hjørne planert og støpt over. Her hadde vi lagret to gamle miner (bare skallet, uten sprengstoff). Det viste seg at noen vurderte at deres behov for gamle miner var større enn vårt, og sørget en mørk natt å befri oss for ansvaret for disse.

Foran huset har vi laget overbygget plass for diverse motorer, hvorav noen allerede er montert. Vår Rappmotor er kjørbar, og har blitt startet opp flere ganger. Til dette bygg, og ellers også, har vi møtt stor forståelse og hjelp fra eieren av Knivsvikbråtan Minisagbruk.

Utstillingsreoler er bygget langs noen av de innvendige vegger, og er fylt opp av diverse gjenstander (båtutstyr, båtbyggerverktøy, garn og andre fiskeredskaper etc). Diverse utstyr og gjenstander som har vært lagret på Tronstad, er hentet hjem og utstilt. En enkel modell av Holmsbuskøyta «Støagutten» er under bygging. Flytebryggen er bedre fortøyd med moring og gangbro til land.

I vår ble Friluftsrådets Holmsbupram pusset opp som vanlig, og vi satte vår egen Knivsviksnekke på sjøen. Olsen-snekka ble pusset opp og sjøsatt i mai. Da vi nå har to andre motorsnekker (Johansen-snekka og Ancas-snekka) ble denne solgt noe senere. De andre båtene er lagret på land.

I april stilte vi med to prammer på Rødtangen hvor de ble brukt i en reklamefilm for KIWI, og på Hurum Trebåtfestival på Sætre i juni hadde vi stand med Ancas-snekka og diverse joller, samt en modell av Holmsbuprammen laget av Ole Olsen, og senere gitt oss av han og familien. Dette skjedde ved roregattaen i Holmsbu, der seilte vi med Knivsviksnekka og kastet glans over arrangementet. Det samme gjorde vi ved NRKs «Sommerbåt»s besøk i Holmsbu. Dessuten deltok vi på Sætredagen 15. august med Stig Tulins Oslofjordsnekke og Knivsviksnekka.

Vi hadde, kanskje litt vel optimistisk, planlagt offisiell åpning av Kystsamlingen den 27. juni 2015. Dette rakk vi dessverre ikke, men siden ryktene hadde gått, rustet vi oss til med litt ekstra rydding, og med hjelp av Gerd Heien, Eva Bache-Mathiesen og Tove Gransæther til vaffelsteking og kaffekoking, ble det meget vellykket, med anslagsvis 40 – 50 besøkende i nydelig vær. Holmsbu Vels leder, Liv Aas, og historielagets leder, Alf Litangen, bidro med hyggelige ord og lykkønskninger.

I februar besøkte vi Oslofjordmuseet i Vollen, og i september dro vi til Gokstad Kystlag i Sandefjord. Det siste er et lag med store ressurser og imponerende samlinger, og en inspirasjonskilde for oss.

Vi har i årets løp ved et flertall tilfeller blitt velsignet med utmerket bakverk fra vennlige kvinner (og en mann) med nær tilknytning til oss. Dette setter vi stor pris på, og ber om at de tilknyttede personer overbringes vår dypfølte takk. Dette har i stor grad bidratt til at det sosiale samhold fremdeles er av beste slag.

Knut K. Gransæther

Internettgruppen
Gruppen – som de siste årene har talt to personer – har pr. 31.12.2015 holdt på i nærmere 10 år. Etter en litt usikker start i 2015 hvor stillingen som leder av Lokalhistorisk arkiv ble trukket inn som følge av innstramminger i kommunen, ordnet alt seg. Det ble bestemt at Kari Willoch og Inger Stokstad Eriksen skulle fullføre arbeidet som var i gang uavhengig av hva som skjedde med Kate Oddens stilling. I løpet av sommeren falt alt på plass, Kate beholdt jobben som leder av Lokalhistorisk arkiv, og de to kunne jobbe ufortrødent videre. Det er blitt jobbet tre timer pr. uke i periodene januar – ult. mai og september til primo desember. Pr. 31.12.15 er totalt ca. 3 000 bilder skannet (i overkant av 300 i 2015), og arbeidet nærmer seg slutten. Det siste året er stort sett brukt til å skanne glassplater. Kate har også gått gjennom fotoskuffene og plukket ut enkelte bilder som ikke ble tatt med i første omgang. Det er også luket ut bilder som av forskjellige årsaker er skannet to ganger.

Inger Stokstad Eriksen

Gårds- og slektshistorie-prosjektet i 2015.
Prosjektgruppa har også i år holdt sine bokmøter på Tofte bibliotek. Det har vært avholdt 21 bokmøter i alt. Videre har bilderedaksjonen hatt 3 møter i 2015.

Gruppa nådde en viktig milepæl på ettersommeren, da det siste av alle 57 gårdsnumrene fikk sitt ferdigskrevene utkast til «stamme», dvs. gårds og slektshistorien frem til ca. 1775. Sommeren ble bla. brukt til å skrive alle utkastene i Sandsbygda (gnr 49-57).

Tekstene for gnr 1-16 (Kirkebygda) er nå i all hovedsak ferdigskrevet og ferdige til eller under setting. Det gjenstår dog en del korrekturlesing og finjusteringer vedr flere av disse. Videre er førsteutkastene til gnr 23-43 ganske fullstendige, samt at gnr 44-57 er skrevet frem til ca. 1775. Disse siste dekker til sammen områdene fra Holmsbu, helt rundt og opp til og med Sandsbygda. Vi har for gnr 2-7 i løpet av høsten valgt ut de bilder vi ønsker å ha med i verket.

Det er pr i dag skrevet ca. 650 A4-sider i prosjektet (når vi nå etter hvert setter inn bilder i tekstene, vil sidetallet øke vesentlig).

Ad Hurums tidligste historie har en av prosjektgruppas medlemmer jobbet videre med tekstene til dette, slik at det foreligger et så godt som ferdig manus som dekker den eldste historien for alle gårdene på Hurum. Dette omfatter fornminner, middelalderhistorie, gårdsnavnenes opprinnelse, mm., frem til Reformasjonen (1537).

Arbeidet med å skaffe bilder til bokverket er forsert siste året. I møtene i bilderedaksjonen er det gjennomgått hva som er blitt samlet inn av privat bildemateriale og hva som ytterligere må skaffes. Gerd Heien og Eva B. Mathisen gjør en stor innsats i dette innsamlingsarbeidet.

Det har i noen grad vært vanskelig å få til avtaler med de gårder som har slikt materiale. Det oppfordres til å aktivt ta imot invitasjonen fra medlemmene i bilderedaksjonen når disse tar kontakt.

Fotograf Finn Dale Iversen tar fargebilder av alle gårdene på Hurum slik de er i dag. Dette arbeidet er så godt som fullført i løpet av høsten 2015. Noe fotografering samt litt bearbeiding av filene gjenstår. Dette er også en viktig milepæl for prosjektet.

To av prosjektets medarbeidere har siste året vært noe frikjøpt fra sine ordinære jobber for å skrive på gårds- og slektshistorien, henholdsvis i tre uker på heltid og gjennom sommerferien/i forkant av juleferien. Dette gir god progresjon for prosjektet.

Vennlig hilsen Prosjektgruppa for Gårds- og slektshistorien:
Torunn Haug, Tale Marie Eriksen, Svein Becken, Emil Halset, Håvard Kilhavn og Erik Bjune.

Aktiviteter på Tronstad i 2015.
Det var med sorg vi fikk meldingen om Leif Halvorsens bortgang. Leif stod på for historielaget og bygdesamlingen helt til slutt. Vi savner Leif.
På alle 5 åpne dager har gårdsaga, snekkerverkstedet og smia vært bemannet. Det har vært mange interesserte besøkende.
Onsdag 13. mai kom damegruppa i rotary på besøk med omvisning. De hadde styremøte etterpå.

Lørdag 13. juni var den første åpne dagen i samarbeid med bygdekvinnelaget, og representanter fra Hurum bueskytterlag. Dagen etter har det tidligere ikke vært mange besøkende, så derfor har vi ikke hatt åpent. Lørdag 4. juli Toftedagen, stilte mange opp. Mange kom innom på standen for å kjøpe årbøker. Det ble også kapret noen nye medlemmer. Lørdag 18. og søndag 19. juli, var det åpen dag, med mange besøkene. Lørdag 8. august kom forfatter Herman Berg å fortalte om bosetting i Ersvika søndag 9. august, var det åpen dag med mange besøkene. Onsdag 12. august, kom frivillighetssentralen og noen pensjonister på besøk. Fredag 14. august var Else Sørum på rundtur i Hurum med en vennegjeng. De fikk en omvisning på bygdesamlingen. Lørdag 5. Speidereseptember var det veteranbil dagen, med strålende vær og veldig mange besøkende. Det ble solgt veldig mye kaffe og vafler. Vi har ikke hatt besøk av noen 4. klasser, fra skolene i Hurum i år. Den eneste gruppen med barn som har kommet, er speidere i Hurum, med foreldre.

I høst har vi hatt besøk av en murer, Edgar Syversen som har murt opp en meget fin esse i smia. Arne Sundbye laget innmaten til essa. Han har også begynt å restaurere en gammel belg til essa. Så til neste år kan smeden Einar Jørgensen vise frem en ordentlig gammel smie.
Oppussing utstillingsrommetInne på låven, har vi fortsatt med det nye utstillingsrommet. Det var ferdig panelt ved juletider. Det som står igjen er å legge gulvet. Vi skal også legge inn strøm, henge opp lysarmatur, som vi fortsetter med utover våren.

Vi takker, alle som har levert inn gjenstander til bygdesamlingen i år:
Reidar Kristiansen, Tofte
Jan Richardt, Sætre
Helge Wulf- Engh, Sætre
Idar Bakke, Folkestad
Fam. Mørch, Tofte
Anne Grethe Jagland, Tofte
Inger Harstad Mathisen, Folkestad
Nils Willy Christiansen, Tofte
Birger Fagerli, Sætre
Thor Brose, Klokkarstua
Egil og Sølvi Hansen, Tofte
Berit Brekke, Oslo
Arne Schjøttelvik, Holmsbu
Gerd og Bjørn Heien, Holmsbu

Arkeologiske funn 2015
2015 har vært et begivenhetsrikt arkeologisk år i Hurum. Her følger en oversikt over de viktigste sakene Historielaget har hatt befatning med.
Oldsaker: Historielaget har bidratt til at flere personer har valgt å levere oldsaker de har funnet. Fra gården Slottet har Kulturhistorisk museum fått en stor flintknoll, som sannsynligvis er et emne til ei flintøks eller en flintdolk fra yngre steinalder. Til utstillinga på bygdesamlinga på Tronstad har eierne av ei hytte i Holmsåsen ved Holmsbu gitt ei trinnøks fra eldre steinalder, som ble funnet for over 50 år siden.

Trinnøks fra Holmsåsen

Trinnøks fra Holmsåsen

Fylkesarkeologens registreringer
Fylkesarkeologen har hatt flere registreringsoppdrag i Hurum i år, blant annet ved Slottet, Filtvet og Storsand. Ved Storsand og Filtvet er det funnet nye steinalderboplasser. I sommer ble monumentet over de falne fra 2. verdenskrig flytta til et nytt sted på jordet vest for Hurum kirke, fordi det gamle kommunehuset Hovtun ble solgt fra kommunen til private. På stedet der monumentet ble satt opp ble det funnet flint under gravinga. Denne er registrert og levert til fylkesarkeologen.

Samarbeid med Fylkesarkeologen
Etter oppfordring fra Historielaget sendte Fylkesarkeologen i juli ut en arkeolog til Hurum for å registrere lokaliteter som vi har funnet tidligere, men som Fylkesarkeologen ikke har hatt tid til å registrere. I løpet av én hektisk dag fikk vi da registrert hele 17 lokaliteter.

Egne undersøkelser i marken
Historielaget har også foretatt egne undersøkelser i marken i år. På Slottet har vi, i samarbeid med grunneier Svein Robert, forsøkt å finne igjen ei mulig nausttuft fra eldre jernalder ved Sandspollen, som han fikk utført en C-14-prøve fra tidlig på 1990-tallet. Vi har fått kopi av dateringsrapporten, og forsøkt å finne igjen stedet der prøven ble tatt. På samme tur fikk vi også se flere nye steinalderlokaliteter som Robert har funnet.

I juli strevde vi oss opp til Nøklemyrhelleren for å se om det var mulig å finne spor etter bosetning der. Helleren var fullstendig gjengrodd. Vi hadde med øks og sag, og den er nå fin og rein. Vi fant kun litt kull og skjørbrent stein på hellergulvet.

Vi har også registrert flere nye kulturminner. På Solfjell ved Rødtangen har Ivar Jørstad vist oss tre gravrøyser fra bronsealderen, som tidligere var ukjente for både oss og kulturminnevernmyndighetene. Disse er foreløpig ikke registrert i fornminnedatabasen. Ekstra morsomt er det at den ene av røysene er en 10 meter lang langrøys – den første i sitt slag som er funnet i Hurum.
Fra nyere tid er husmannsplasser på Huseby, Eik og i Killingstaddalene registrert, oppmålt og kartfestet. Dette er gjort som en del av arbeidet med Gårds- og slektshistorie for Hurum.
Det mest omfattende arkeologiske prosjektet Historielaget har vært involvert i dette året er georadarundersøkelsen på Kjerregårdsstykket ved Tronstad. Gjennom et spleiselag mellom Historielaget, fylkesarkeologen, Hurum kommune og grunneier Jens Petter Blichfeldt ble det i september gjennomført en undersøkelse av flere mål jorde med den mest høyteknologiske arkeologiske georadaren som finnes i verden i dag, kjørt av eksperter fra Ludwig Boltzmann Institut i Østerrike og Norsk institutt for kulturminneforskning. Målet var å finne spor etter middelaldersk bebyggelse, og kanskje en kirke og/eller en kirkegård på stedet, hvor det tidligere er gjort en rekke funn fra middelalderen. Resultatene skal analyseres til vinteren, og er ikke klare før utpå våren en gang i 2016.

Kulturminnekriminalitet
2015 har dessverre også vært et år med flere tilfeller av kulturminnekriminalitet i Hurum. På Rødtangen fikk vi kjennskap til en sak fra høsten 2014, der det var gravd ei grøft gjennom et område med registerte funn fra steinalderen like nedenfor en av dyssegravene. Her var det funnet flere steinheller, som muligens kan stamme fra ei ny, og hittil ukjent dyssegrav. Ivar Jørstad meldte fra til fylkesarkeologen om dette i fjor, uten at de gjorde noe med det. Vi tok derfor saken videre til Kulturhistorisk museum, som omgående fattet interesse. En befaring ble gjennomført med professor Einar Østmo, lederen for Fornminneseksjonen Almut Schülke, og to andre arkeologer fra museet og Fylkesarkeologen. Under befaringen ble det funnet ei skålgrop rett ved. Grunneieren på den andre sida av veien har tatt vare på den ene av steinhellene og satt den opp i hagen sin. Det oppsto uenighet mellom ham og arkeologene om hva han hadde lov til å foreta seg med steinen. Saken er pr. dags dato uavklart.
Nok et tilfelle av kulturminnekriminalitet har skjedd på gravfeltet som ligger rett ved Historielagets bygninger i Kvernhusdalen på Tronstad. Ved to tilfeller har gravemaskiner kjørt over den ene av gravhaugene her, og gravd innenfor 5-meterssonen som omgir gravfeltet. Første gang dette skjedde ble gravemaskinføreren tatt på fersk gjerning av en arkeolog fra fylkeskommunen, som var på et annet oppdrag i nærheten. Andre gang var det vi som oppdaget gravingen. I oktober ble saken endelig tatt tak i, og vi håper at entreprenøren får en bot som svir.

Hilsen gjengen på bygdesamlingen: Arne Antonsen, Arne Sundbye, Egil Hansen, Jonny Berg, Arvid Jensen, Idar Bakke, Bjørn Heien, Håvard Kilhavn, Åsmund Tufteland, Einar Jørgensen.