Årsmøte 2017

Protokoll Årsmøte 2017

Møtet ble avholdt på Holmsbu Bad fredag den 10. mars 2017 kl.18.00. Leder, Alf Litangen, åpnet årsmøte ved å ønske 60 medlemmer velkommen. Det ble fra leder forespurt om årsmøte kunne godkjenne at styret fremmet en sak under innkommende forslag, noe de fremmøtte medlemmer godkjente.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Denne ble godkjent sammen med sakslisten.

Sak 2. Valg av møteleder
Alf Litangen ble valg til møteleder

Sak 3. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Valgt ble Hans Blichfeldt og Ragnhild Ekern Berg

Sak 4. Årsberetning for 2016
Leder orienterte om disse beretninger: Styrets beretning, Hurum Historielags kystsamling, Utstillingsprosjekt om industrihistorien på Tofte og Sagene, Bygdesamlingen, Holmsbu Billedgalleri, Årbokkommisjonen, Gårds- og slektshistorieprosjektet, Fotogruppen.
Vedtak: Alle beretninger godkjent.

Sak 5. Regnskap for 2016
Kasserer Aslaug Ask fremla revidert regnskap for 2016. Dette viser inntekter på kr 268 723 og utgifter på kr 343 843. Årsregnskapet viser da et underskudd på kr 75 119. Egenkapitalen utgjør kr 375 071. Se regnskapet her.
Vedtak: Regnskapet godkjent.

Sak 6. Budsjett for 2017 etter forslag fra styret
Kasserer Aslaug Ask fremla styrets budsjett som viser inntekter på kr 236 000 og utgifter på kr 249 500. Årsunderskudd utgjør kr 113 500. Se budsjettet her.
Vedtak: Budsjettet godkjent.

Sak 7. Medlemskontingent for 2018
Årsmøtet vedtok styrets forslag om å opprettholde nåværende medlemskontingent på kr 200.- per medlem per år.

Sak 8. Innkomne forslag
Styrets forslag om å endre vedtektenes paragraf 8 ble godkjent. Vedtektenes paragraf 8 får da denne ordlyd:

Årsmøte holdes hvert år innen 15. mars. Innkalling sendes medlemmene med minst 14 dagers varsel.

Sak 9. Valg
Valgkomiteen ved Jenny Stokke la frem komiteens innstilling til styret, revisorer og valgkomite. Vedlagt protokollen. Alle valg ble enstemmig i henhold til innstillingen.

Hjertestarter
Etter gjennomført årsmøte overrakte Hurum Rotary Klubb v/ president Sigmund Stokke en hjertestarter til bygdesamlingen på Tronstad. Hjertestarteren er et spleiselag mellom rotaryklubben og Tronstad Gård. Arne Antonsen takket for gaven på vegne av bygdesamlingen.

Egil Hansen, som har valgt å gå ut av styret, fikk gave og takk for innsatsen av styrets leder.

Før den tradisjonelle torskemiddagen holdt Tor Arne Midtbø fra Asker kommune et interessant foredrag; «Kysten rundt i nye Asker kommune».

13.03.17 Arne Hjorth

Protokoll signert: Hans Blichfeldt og Ragnhild Ekern Berg

Valgkomitéens forslag

Det hele ble avsluttet med tradisjonell torskemiddag, karamellpudding og kaffe til dessert. Kuvertprisen var i år kr. 430- pr. person – og hver gjorde opp regningen for seg med hotellet i år.

Turer i 2017
Årets 7 dagers tur blir til: Stockholm – Gotland – Øland. Avreise, søndag 17. september 2017. Påmelding må gjøres til til Eva Bache-Mathiesen Mobil: 94781096 E-post: evbac@online.no
Turen er fullbooket.

Nytt av året blir dagstur til Rjukan/Gaustatoppen, torsdag 8. juni 2017. Påmelding til Eva Bache-Mathiesen Mobil: 94781096 eller E-post: evbac@online.no
Turen er fullbooket.

 

VIRKSOMHET I HISTORIELAGET 2016

Ved årsskiftet hadde laget 430 betalende medlemmer. Av disse er 31 nye i år. Det er avholdt 9 styremøter. Behandlet 61 saker og 6 saker under eventuelt.Tur til Bilbao, Andorra og Provence ble avholdt med buss, denne gangen fra Risdal Touring A/S. Fyldigere referat kan leses her.

Onsdag den 23. november inviterte styret lagets medlemmer og andre interesserte til høstmøte på Hurum Ungdomsskole.

Erik Bjune var invitert for å holde foredrag om arbeidet med gårds- og slektshistorien. Mange av tilstedeværende ble meget imponert over arbeidet som gjøres for å fullføre bøkene. Innholdet til bøkene viser så langt et imponerende arbeid.

Årets bok for Hurum ble presentert sammen med komiteens medlemmer. Redaktør Erlend Skaare leste fra bokens innhold: Sommervikar i Oslofjorden av Johnny Andersen. Det ble satt ny omsetnings rekord på årboken denne kvelden.

Vinnere av sommerens loddsalg der man vant årets bok, ble: Morten C. Hansen fra Solbergmoen. Vigdis Johansen fra Oslo. Einar Prestrud fra Sætre. Dag Kristian Kleven fra Tofte. Idar Bakke fra Kana.

Nytt i år er deltakelse i Verket og Bogen Velforening, der Historielaget ble invitert til å være med i en gruppe som har som mål å verne og bygge opp det som er igjen av forsvarsverket på ryggen i sandtaket. Leder i Historielaget deltok i forberedende møter for å bevare den såkalte Orografen. En Orograf er en avstandsmåler som ble brukt til målangivelse av kystartilleriet. Prosjektet er nå i den fasen der oppbygging av området er under arbeid. Arvid Jensen fra Sætre er nå Historielagets representant i arbeidet med gjenreisingen av Orografen. Du kan lese mer om dette arbeidet ved å gå inn på www.verketogbogenvel.com

Historielaget har nå inngått ny kontrakt med Statkraft Tofte A/S til og med oktober 2017. Vi håper på stor oppslutning om utstillingen inne på industriområdet. Sommeren 2016 var meget vellykket i forhold til besøkstallet.
Styrets medlemmer har aktivt deltatt i alle åpne dager på Tronstad og på slippen i Holmsbu.
Tofte dagen, Sætre dagen og trebåtfestivalen ble markert med lagets medlemmer, styret og komiteene på plass.
Styret vil få takke alle medlemmer for et aktivt og inspirerende år. Oppslutningen om lagets virksomhet viser at behovet for et aktivt lag, mer enn noen gang er nødvendig.

Med vennlig hilsen: Styret i Hurum Historielag

Holmsbu billedgalleri i 2016
Galleriet tar imot et betydelig antall besøkende utenom åpningstid, vesentlig i større grupper og reiseselskaper. Stiftelsen, som holder til i Hurum kommune, hadde i 2016 følgende styre:

Leder: Morten Opsahl, Oslo, ny av året; vararepr. Elisabeth Harsem
Styremedlem: Tom Bratlie – repr. Hurum kommune, vara: Eva Høili
Styremedlem Trond Røed – repr. Hurum kommune; vara: Aud Wullum
Styremedlem: Bjørn Volden – repr. Hurum kommune; vara: Mette Indrehus
Styremedlem: Petter Normann Pettersen, repr. Hurum Historielag; vara: Solveig Øi
Daglig leder og omviser: Turid Delerud

Styret er opptatt av vedlikeholdet i Galleriet og har en vedlikeholdsplan over flere år. Nevnes kan nytt kobberbeslag over gesimskasser, som er på plass. En stor uttelling blir nytt vindu ved «Trollura» i sal 2. Brannvarslingsanlegget kobles direkte mot 110- sentral. Det jobbes med tinglysning av «hytteeiendommene» som hører til Galleriet. Kringle/severdighetsskilt for Holmsbu Billedgalleri er på plass etter flere års arbeid. Ellers har det vært en god sesong, og ca. 5.000 besøkende har vært innom siste år. Den kulturelle skolesekken er på plass. Alle endringer på bygget skal godkjennes av fylkeskonservatoren. En kan trygt si at Billedgalleriet er et kulturelt fyrtårn i Hurum og har satt Hurum på Norgeskartet!

Holmsbu Billedgalleri har egen hjemmeside.

Petter Normann Pettersen

Årbokkommisjonen 2016
Årbokkommisjonen besto i 2016 av følgende medlemmer; Jan Richardt, Tove Gransæther, Helge Wulff-Engh, Kjell Andersen og Erlend Skaare som redaktør. Redaksjonen startet med tomme ark, da fjorårets reservebeholdning (tidligere uutgitt stoff) var brukt opp. Takket være redaksjonsgruppens gode kontaktnett og oversikt kom raskt gode forslag til artikler på plass – og medlemmene fordelte seg imellom oppfølging av disse. Nytt av året var et ønske om bruk av fargebilder inne i boka. Dette ble imøtekommet med ca. 20% fargebilder. Produksjonsprisen økte da noe, hvilket gjorde at styre vedtok å justere utsalgsprisen litt.

Årbokkomitéen har videre hatt noen prinsippielle diskusjoner angående bruk av skriftspråk og redaksjonelt ansvar. De fleste bidrag som kommer inn krever redigering – enten det er justering av lengde eller språkvask. Det gjør også at det å være bidragsyter skal være et «lavterskeltilbud», der man i realiteten kan sende inn uferdige manuskripter, skisser og nedtegnelser – å få hjelp av redaksjonen til å bearbeide disse til ferdig stoff. Redaksjonen benytter også intervju som kilde til artikkelstoff.
Utgaven av Årbok for 2016 ble en passe miks av stoff fra ulike tidsepoker, og med nogenlunde jevn spredning mht geografi i kommunen. Vi vil oppfordre alle som har tips til godt stoff om å melde dette til Årbokkommisjonen.
Erlend Skaare
Hurum historielags kystsamling 2016
I løpet av året har vi innredet spiserom i 2. etasje, med vindu i vestveggen, isolasjon, trepanel, elektrisk opplegg og vedovn (gave). Dette var en ganske stor jobb, og rommet ble tatt i bruk 9. september og fungerer nå til vår fulle tilfredshet. El-tilførselen lagt i kabel i bakken.
Vår faste maler har sørget for maling av gulvet, samt utvendig maling av trappehus og båtverksted.
Det er foretatt ytterligere utbedringer på Johansen-snekka, den har vært på vannet i sommer og er blitt brukt til noen fisketurer. Friluftsrådets Holmsbu-pram ble pusset opp, forsynt med fendertau og levert havnen den 27/4. Ancas-snekka er tatt inn i båtverkstedet og har fått ny akterstevn og ny del av en bordgang. Vi har fått en liten Turikano bygget av Gunnar Fagerli, samt en Strandebarmer (robåt) som er i ferd med å få ny øvre styrbord bordgang. De øvrige av våre båter har ligget lagret på land i år. Reparasjon av våre eldre motorer pågår hele tiden.
En større ryddesjau ble utført før sommeråpningen. Den innvendige utstilling er brakt mer i orden, og det kommer nå og da inn større eller (mest) mindre bidrag. En litt spesiell gjenstand er ca 3m av en trosse fra panserskipet «Norge» (eller «Eidsvoll») som ble senket på Narvik havn den 9. april 1940.
Blant mange Holmsbuprammer bygget hos familien Olsen på Verket ble det for ca. 100 år siden bygget seilsnekker som fikk navnet Knivsviksnekke. Et eksemplar av denne ligger på Norsk maritimt museum i Oslo, denne er nå nøyaktig oppmålt. Vi vil i samarbeid med Ole, Jan og Kristian Olsen sette i gang et prosjekt «Knivsviksnekke», der vi vi bygger 2 slike etter denne oppmålingen med tradisjonelle metoder. Hele prosessen vil bli dokumentert i tekst og bilder. Den første båten tilfaller Kystsamlingen, den andre blir i familien Olsens eie. Kostnadene vil komme frem i i 2017-budsjettet og blir evt. godkjent på historielagets årsmøte.
I løpet av året er mye arbeide utført i tillegg til de vanlige onsdagene, spesielt i forbindelse med bearbeiding av materialer til våre prosjekter, mye av dette er utført ved Knivsvikbråtan Minisag & Høvleri med assistanse fra flere fra vår dugnadsgjeng.Som i forrige år er vi i rikelig grad blitt til gode sett av kakebakende personer i vår nærmeste omgangskrets, som tidligere nevnt har dette en særdeles gunstig virkning på vårt sosiale samvær. Vi takker herved for dette.Styret har i år, som tidligere, bestått av Hans Blichfeldt, Bjørn Heien, Stig Tulin og Knut K. Gransæther. Den øvrige dugnadsgjeng består av Anders Eknes, Birger Fagerli, Arvid Jensen, Bjørn Kristoffersen, Arne Mathisen (motoransvarlig), Per Arne Mathisen, Yngvar Mathisen, Tom Mjelde (begynte i september), Holger Svendberg (begynte i september) og Jo Wennesland.

Knut K. Gransæther

Fotogruppen (også kalt «Internettgruppen)
Historielagets fotogruppe har fullført sitt oppdrag: 3971 historiske fotografier i «Hurum Lokalhistoriske Arkiv», er lagt ut på Internet og blitt tilgjengelig for alle. Allerede i 1979 startet Historielaget innsamling og registrering av gamle fotografier. I 1985 overtok Hurum Kommune ansvaret, og siden 1989 har «Hurum Lokalhistoriske arkiv» stått for arkivering og registrering av bildene, med Historielaget som samarbeidspartner og støttespiller. Arkivet ble formelt nedlagt i 2015.

Historielagets fotogruppe ble opprettet i 2006 for å bistå «Hurum Lokalhistoriske arkiv» med digitalisering av fotografiene og fremvisning på Internett. Det meldte seg 10 frivillige til å ta opplæring og utføre arbeidet. De siste årene har 2 frivillige hatt «fast arbeidstid» på torsdager til arbeidet var fullført.

De fortjener en stor takk, alle disse frivillige gjennom så mange år.

Gårds- og slektshistorie-prosjektet, Årsrapport 2016.
Prosjektgruppa har også i år holdt sine bokmøter på Tofte bibliotek. Det har vært avholdt drøyt 20 bokmøter i alt. Videre har bilderedaksjonen hatt 3 møter i 2016. Vi takker biblioteket for stor velvilje ved å huse oss også mens oppussingen pågikk i høst.
Tekstene for Kirkebygda er nå i all hovedsak ferdigskrevet og under ombrekking. Det gjenstår dog litt finjusteringer også her. Videre er det jobbet mye med tekster og bilder vedr Tronstadfjæringen dette året. Her er også noen av gårdene klare til ombrekking. I Sandsbygda og Rødsbygda er ca 3/4 av gårdene nå skrevet frem til i dag vedr førsteutkast, resten er skrevet frem til ca. 1800. Det er pr i dag skrevet ca. 700 A4-sider i prosjektet (inkl bilder og illustrasjoner).
Arbeidet med å skaffe bilder til bokverket har pågått videre siste året. I møtene i bilderedaksjonen er det gjennomgått hva som er blitt samlet inn av privat bildemateriale og hva som ytterligere må skaffes. Gerd Heien og Eva B. Mathisen gjør en stor innsats i dette innsamlingsarbeidet.
Det har i noen grad vært vanskelig å få til avtaler med de gårder som har slikt materiale. Det oppfordres til å aktivt ta imot invitasjonen fra medlemmene i bilderedaksjonen når disse tar kontakt.
Fotograf Finn Dale Iversen har tatt fargebilder av alle gårdene på Hurum slik de er i dag. Noe fotografering samt bearbeiding av disse filene gjenstår. Dette er også en viktig milepæl for prosjektet. Finn har også avfotografert presteportrettene i Hurum kirke i løpet av året.
Vi har i løpet av året bestilt og mottatt bilder av 24 middelalderdiplomer fra Riksarkivet angående Hurum. Disse settes løpende inn på passende plasser etter som arbeidet skrider frem. Videre har en av prosjektgruppe-medlemmene avfotografert et stort antall 1600-talls segl i Riksarkivet i løpet av 2016. Disse bildene blir plassert inn i teksten ved respektive brukere.
Videre holdt vi foredrag og presenterte prosjektet og dets innhold og progresjon ved historielagets medlemsmøte på Tofte i slutten av november, hvor det var ca. 50 personer tilstede.
To av prosjektets medarbeidere har også dette året vært noe frikjøpt fra ordinær jobb for å skrive på gårds- og slektshistorien, henholdsvis i tre uker på heltid og gjennom ferier / i forkant av juleferien. Dette gir god progresjon for prosjektet.

Torunn Haug, Tale Marie Eriksen, Svein Becken, Håvard Kilhavn og Erik Bjune.

Bygdesamlingen i 2016
Vi på Bygdesamlingen jobber hele tiden med å forbedre og tilrettelegge lokalene og utstillingene i låven og smia snekkerverkstedet og saga i Kværnhusdalen.
Vi er bra fornøyd med jobben i år, men det er hele tiden mer å ta fatt i. Utvidelsen av lokalene i låven med to nye rom er snart fullført det gjenstår litt snekkerarbeide, maling og elektrikeren har igjen litt arbeide.
Bygdesamlingen har aktivt deltatt i oppbyggingen av industrimuseet på Tofte.
Den første åpen dag i år var, 11.06.2016 i samarbeide med Hurum Bygdekvinnelag. Det ble demonstrert håndarbeide og servert smaksprøve på sago – saftsuppe etter gammel oppskrift. Håvard Kilhavn holdt foredrag med tema ” Sekslivet i Hurum på 1700 tallet” med kilder fra kirkebøkene. Dette dro fult hus. Godt salg av sveler og kaffe.
Bygdesamlingen hadde åpent for publikum med kafé 16. og17. juli og 6. og 7. august. Det ustabile været i sommer, må vel ta skylden for den litt dårlige besøkstallene. Smia og saga i Kværnhusdalen var i drift de fleste av dagene med litt dårlig besøk her også.
Vi planlegger å spre de åpne dagene litt mer til neste år, og ikke ha to dager etter hverandre.
Skolene i Hurum har også besøkt oss i år. To grupper fra Sætre barneskole og en gruppe fra Tofte og Filtvet skole. Dette setter vi pris på Vi hadde også besøk av en liten gruppe fra Grenland Folkehøyskole som var på rundreise for å besøke lokale museer.
Øystein Singstad som jobber med integrering av flyktninger har besøkt oss med en stor gruppe. Bygdesamlingen avsluttet sommeren med å stå for kaffi og vaffelsalg på den årlige veteranbildagen. I høst begynte vi på Bygdesamlingen å tenke på om det ville være en sikkerhet for besøkende her, å få installert en hjertestater. Det er til tider flere busslaster og grupper med godt voksende mennesker innom. Vi har startet samarbeide med Rotary i Hurum og Jens Petter Blichfeldt på denne saken.

Det er også mange som har levert gjenstander til samlingen i år. Vi takker for bidragene:

Arne Schjuttelvik
Frithjof Haug
Frode Michalsen
Vedastin Rannvik
Rakel Skogstad
Arne Furset
Tom Mjelde
Knut Sørlie
Jenny Stokke
Synøve Hetaker
Trond Løken

Arne Antonsen

Utstillingsprosjekt om industrihistorien på Tofte og Sagene
Tanken om å lage ei utstilling om industrihistorien på Tofte og Sagene ble født blant enkelte av historielagets medlemmer sommeren 2015. Bakgrunnen var nedleggelsen av cellulosefabrikken på Tofte i 2013. I forkant av denne sørget tidligere ansatte og frivillige fra historielaget for å ta vare på det som reddes kunne av historisk interessant materiale.

I løpet av høsten 2015 kom prosjektet ordentlig i gang. Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe, som har bestått av Arne Antonsen, Egil Hansen, Bjørn Pettersen og undertegnede. Lagets leder og sekretær har også bistått, og flere frivillige bidro til rengjøring av utstillingslokalet. Det ble utarbeidet en prosjektplan, og gruppa fikk godkjent et budsjett av lagets styre. Foruten lagets egne midler fikk prosjektet kr. 5000,- i støtte av Hurum Pensjonistforening. Pengene har bla. blitt brukt til å trykke opp to store reklamebannere og kjøpe to solide metallbukker med plakater (som også kan gjenbrukes i andre sammenhenger), samt anskaffe en stor, innendørs plakat. Det har også blitt en del utgifter til trykking og laminering av plakater, innkjøp av materialer til bygging av lettvegger, samt reingjøring av utstillingslokalet. Sluttsummen for produksjonen av utstillinga er mindre enn hva det ble budsjettert med.

Det ble inngått en leieavtale med Statkraft om bruk av 3. etg. over det gamle verkstedet på Tofte Cellulosefabrikk som utstillingslokale. Denne har siden blitt forlenget til ut oktober 2017. Her finnes nå en foredragssal med projektor til filmvisning av Hurums eldste film, ei stor utstilling av gjenstander, malerier, kart og dokumenter, samt ei hoved utstilling med rundt 500 plakater.

Utstillingen åpnet på Toftedagen lørdag 2. juli 2016, og holdt åpent hver helg i juli måned. Den har vært godt besøkt, og det ble også holdt åpent lørdag 3. desember. Utstillinga har også blitt åpna for flere gruppeomvisninger, og har hatt flere skoleklasser på besøk med eget undervisningsopplegg. Arbeiderleiligheten i Hønehuset har også blitt holdt åpen i tilknytning til utstillinga, og i sommer kunne vi også tilby omvisning i Gamle Folkets Hus. Gjesteboka til utstillingen inneholder foreløpig 210 navn, men vi regner med at en god del flere mennesker også har vært innom.

Uten en omfattende dugnadsinnsats hadde det ikke vært mulig å lage utstillinga. Det har gått med mange hundre dugnadstimer for å stable den på beina. Den har dessverre også blitt ramma av uhell. Etter et kraftig regnvær i august oppsto det en vannlekkasje fra taket, hvor vann rant inn og ned i montrene med dokumenter fra fabrikkens arkiv. Flere av dokumentene fikk vannskader, bla. fabrikkens eldste direksjonsprotokoll. Kun iherdig redningsinnsats med pinefult langsom føning og papirtørking av hver eneste side i den tusen sider tjukke kopiboka fra 1897/1898 forhindret at den eldste originalkilden til fabrikkens historie gikk tapt for alltid.

Slik prosjektgruppa vurderer det har utstillinga vært en suksess. Det er imidlertid åpenbart at utstillingslokalet har sine mangler, både når det gjelder beliggenheten inne på fabrikkområdet og adkomst via mange trapper, uten heis. Vi håper derfor at laget vil arbeide videre for å skape et ordentlig industrimuseum på Tofte, med utgangspunkt  i den som nå foreligger.

For prosjektgruppa: Håvard Kilhavn