Årsmøte 2018

Protokoll Årsmøte 2018

Møtet ble holdt på Holmsbu Hotel & Spa fredag 23. februar kl. 18.00. Leder, Alf Litangen, åpnet årsmøte ved å ønske hele 77 medlemmer velkommen.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Denne ble godkjent sammen med sakslisten.

Sak 2. Valg av møteleder
Alf Litangen ble valg til møteleder

Sak 3. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Valgt ble Arne Smith og Ragnhild Ekern Berg

Sak 4. Årsberetning for 2017
Det fremkom ingen merknader til årsberetningene.
Vedtak: Alle beretninger godkjent.

Sak 5. Regnskap for 2017
Kasserer Aslaug Ask fremla revidert regnskap for 2017. Dette viser inntekter på kr 277 125 og utgifter på kr 268 770. Årsregnskapet viser da et overskudd på kr 8 355. Egenkapitalen utgjør kr 383 426.
Vedtak: Regnskapet godkjent.

Sak 6. Budsjett for 2018 etter forslag fra styret
Kasserer Aslaug Ask fremla styrets budsjett som viser inntekter på kr 364 500 og utgifter på kr 350 200. Årsoverskudd utgjør kr 14 300.
Vedtak: Budsjettet godkjent.

Sak 7. Medlemskontingent for 2019
Årsmøtet vedtok styrets forslag om å opprettholde nåværende medlemskontingent på kr 200.- per medlem per år.

Sak 8. Avsetning fra årboksalg til prosjekt Gårds- og slektshistorie.
Styret innstilte på at det avsettes kr 25 000 fra salg av årbøker hvert år frem til og med år 2020.
Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 9. Innkomne forslag
Ingen forslag innkommet.

Sak 10. Valg
Valgkomiteen ved Ragnhild Berg la frem komiteens innstilling til styret, revisorer og valgkomite. Vedlagt protokollen. Alle valg ble enstemmig i henhold til innstillingen.

Etter gjennomført årsmøte ble det blomster til Alf Litangen for god innsats som leder i tre år. Før den tradisjonelle torskemiddagen holdt Kjartan Fønstelien, Høgskolen i Østfold, et foredrag om historiske hendelser knyttet til Håøya.

Arne Hjorth 26.03.18

Protokoll signert Arne Smith og Ragnhild Ekern Berg

Årsregnskap og årsrapporter
Årsregnskap og årsrapporter fra de ulike komitéene kan du lese her.

Årets tur til Amsterdam og Delft er allerede desverre fullbooket.