Årsmøte 2019

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE
Leder, Sigmund Stokke, åpnet årsmøte ved å anmode om ett minutts stillhet til minne om nestleder Jan Borge som døde 5. februar. Deretter kunne han ønske 72 medlemmer velkommen til møtet. 

Sak 1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sak 2. Valg av møteleder 
Sigmund Stokke ble valg til møteleder. 

Sak 3. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll 
Her ble Kirsti Trollsås Rødby og Alf Litangen valgt.

Sak 4. Årsberetninger for 2018 
Det fremkom ingen merknader til årsberetningene. 

Vedtak: Alle beretninger godkjent. 

Sak 5. Regnskap for 2018 og revisjonsberetning 
Vedtak: Regnskapet godkjent. 
Kasserer Aslaug Ask fremla revidert regnskap for 2018.  Dette viser inntekter på kr 373 524 og utgifter på kr 212 304. Årsregnskapet viser da et overskudd på kr 161 220. Egenkapitalen utgjør kr 544 646.

Sak 6. Budsjett for 2019 etter forslag fra styret 
Kasserer Aslaug Ask fremla styrets budsjett som viser inntekter på kr 249 700 og utgifter på kr 255 900. Dette gir et negativt resultat på kr 6 200.
Regnskap, Revisjonsberetning og Budgett kan du se i sin helhet her.
Vedtak: Budsjettet godkjent. 

Sak 7. Medlemskontingent for 2019 
Årsmøtet vedtok styrets forslag om å opprettholde nåværende medlemskontingent på kr 200.- per medlem per år. 

Sak 9. Innkomne forslag 
Ingen forslag innkommet. 

Sak 10. Valg 
Valgkomiteen ved Inger Marie Dyvik la frem komiteens innstilling til styret, revisorer og valgkomite. Vedlagt protokollen. Alle valg ble enstemmig i henhold til innstillingen. 
Etter gjennomført årsmøte ble det gitt en oppmerksomhet til Arne Lislerud som gikk ut av styret samt til
Jan Richardt og Helge Wulff-Engh for mangeårig arbeid i årbokkomiteen. 
Bjørn Heien orienterte kort om Kvernhusdalen, Hans Blichfeldt om Slippen og Arne Antonsen om bygdesamlingen. 
Frank Tangen, leder av årbokkomiteen, ønsket flere i komiteen samt en salgsansvarlig for årbøkene. 
Før den tradisjonelle torskemiddagen holdt Thor Gotaas et inspirerende foredrag om Oddvar Brå.
Protokoll signert av Kirsti Trollsås Rødby og Alf Litangen. 
Arne Hjorth 25.02.19 

ÅRSBERETNING FRA STYRET I 2018
Ved årsskiftet hadde foreningen 474 betalende medlemmer. Det er avholdt 9 styremøter, 1 møte i Bukta med styre, 1 møte på Tronstad med styret. 69 saker er behandlet.
Nytt i år er at vi har satt i gang med oppreising av Knivisvik-huset i Kvernhusdalen under ledelse av Bjørn Heien. Dette er en populær dugnad. Utstillingen på Statskraft Tofte er nå pakket ned og bildene er lagret på Tronstad. Bøkene er samlet og lagret på Sagene fabrikken. Tofte-, Sætre- og Klokkarstua-dagene og Trebåtfestivalen var markert med stands og representanter fra Historielaget.
5. mai markerte Historielaget sin 70 års dag på Tronstad Bygdesamling med åpen dag og salg av forfriskninger. Været var godt og mange besøkende hadde funnet veien til Kana. Anne-Berit Sørlie representerte Hurum kommunes kulturkontor og overrakte blomster og en gave på kr 5000
Vi hadde en fin dagstur til Halden med båt tur på Kanalen og til Fredrikstad. Sommer/høst- turen til Holland/Delft var også en meget bra tur, begge med Lien turbusser. Fyldig reportasje fra turene kan du lese på Historielagets hjemmeside www/hurumhistorielag.org.
28. november var medlemmene invitert til salgsdag for Årboken 2018. Vi hadde besøk av Jan Wanggaard som fortalte om «Maud return home». Over 100 fremmøte medlemmer. Meget bra. Erlend Skaare leste ett kapitel fra årboka, skrevet av Hans Blichfeldt.
Styret vil få takke alle medlemmer som aktivt støtter opp om arbeidet som gjøres for å ivareta våre historiske verdier.

TURER I 2019
Høstfest i Tyrol med Hurum Historielag 30. september – 7. oktober.
NB: Turen er dessverre allerede fullbooket. Turprogrammet i sin helhet kan leses her

Dagstur til Telemarkskanalen og Øvre Verket, den 6. juni 2019
Denne turen er dessverre også allerede fullbooket. Turprogrammet i sin helhet kan leses her.

ÅRSORIENTERING FRA BYGDESAMLINGEN
Den 5 mai i år kunne Hurum Historielag feire 7o års aktivitet. Dette ble feiret på Bygdesamlingen den 12 mai med åpen dag på museet og i Kvernhusdalen. Kystsamlingen hadde i anledningen fraktet to av sine båter opp på tunet ved låven og demonstrerte bruken av gammelt verktøy. Det var som vanlig salg av kaffe og vafler. Laget hadde leid inn en kar som vurderte verdien på gamle gjenstander som publikum hadde med. Det var mange som dro hjem med stjerner i øynene, etter å fått vite at den gamle gjenstanden de hadde gjemt på, var verdt ganske mye. Rekordmange var innom museet og Kvernhusdalen denne dagen. I tillegg til jubileumsdagen er det holdt to åpne dager på museet og i Kvernhusdalen i sommer. Vi har som vanlig arrangert Toftedagen med god hjelp av aktive medlemmer. Veteranbil dagen på Tronstad holdt vi åpen kiosk med et godt overskudd. 

Besøk, skolene
Tofte skole har besøkt oss med to klasser. Sætre ungdomsskole med 120 elever fordelt på to dager i sommer.  Vi tar mer enn gjerne imot besøk fra de andre skolene i Hurum. 

Kvernhusdalen og museet i låven
Det er utført nødvendig vedlikehold på utstyret i Kvernhusdalen.
En del av bygningene har fått etterlengtet beis i sommer.
Temautstillingene i museet blir hele tiden oppgradert med nye gjenstander som vi får.
I høst har vi snekret møbler til de nye rommene. Fem flotte kasser med sitteputer som er tenkt å bruke når vi har skoleklasser og andre grupper på besøk. 

Nye gjenstander
2018 er det året det har kommet inn flest gaver til samlingen. Vi har registrert 202 gjenstander fra 27 givere. Dette spenner mellom mye flott verktøy, en litt over 100 år gammel forbrenningsmotor, gammelt meieriutstyr, gammelt medisinsk og førstehjelpsutstyr, gamle grammofoner, flott fotoutstyr og mye annet. Publikum har mye å glede seg til. Vi takker alle som har bidratt med dette.
Terje Kristensen, Klokkarstua. Bjørn Eknes, Klokkarstua. Arne Schjøtelvik, Holmsbu.   Solveig Hennum, Kana. Eva B. Mathisen, Filtvet. Toril Sandman, Filtvet. Kirsten og Egil Nordal, Kana. Brynjulf Tørre, Sætre. Nils W Kristiansen, Tofte. Tove Ekern, Filtvet. Gerd Heien, Knivsvik. Per Kristian Myhre, Tofte. Bjørn Volden, Klokkarstua. Øystein Bråthen, Filtvet. Hennum Passala, Klokkarstua. Knut Grønvold, Filtvet. Helge Wulff-Engh, Sætre. Helge Noive, Tofte. Espen Fartun, Oslo. Bjørg Berg, Holmsbu. Per Lund, Rødtangen. Tofte Skole Musikkorps. Bjørn Evensen, Ski. Anne Grethe Jagland, Tofte. Henrik Guldbrandsen, Tofte. Randi Hjorthøy, Klokkarstua. Tor Lunder, Klokkarstua.
Hilsen oss på Bygdesamlingen: Arne Antonsen, Arne Sundbye, Egil Hansen, Arne Lislerud, Idar Bakke, Håvard Kilhavn, Tor Lunder, Kjell Austad, Arvid Gjesdal og Bjørn Heien.
PS: Vi takker for godt samarbeide med Jens Petter Blichfeldt.

Tofte 3. januar 2019.
Leder Bygdesamlingen:
Arne Antonsen

ÅRSRAPPORT FOR KYSTSAMLINGEN
Styret har, som tidligere, bestått av leder Hans Blichfeldt samt Bjørn Heien, Stig Tulin og Knut Gransæther. Den øvrige dugnadsgjeng er Birger Fagerli, Anders Eknes, Arvid Jensen, Bjørn Kristoffersen, Arne Mathisen, Yngvar Mathisen, Tom Mjelde, Holger Svendberg og Jo Wennesland. Paul Eknes og Per Arne Mathisen har deltatt sporadisk.
Ancassnekka har vært på vannet i sommer, men motoren nektet å samarbeide. Vår faste motormann har ved hjelp av magnetoverhaling, nye plugger etc. fått den til å reagere inne på verkstedet, og vi har de største forhåpninger til neste sesong. Strandebarmeren har ligget ute en del av sommeren, men etter å ha blitt brukt som lekeplass av badende ungdommer har vi lagret den på land inntil videre. Det samme er tilfellet med Johansenssnekka, som etter et kort sjøopphold viste seg å ha ytterligere lekkasjer, denne ble også lagret på land. På Slippen har vi lagret en vadbåt og Oslofjordens Friluftsråds Holmsbupram, de øvrige er lagret på Knivsvikbråtan og Tronstad, takket være velvilje fra grunneier og vår moderforening. Vi er for øvrig ute etter en mer permanent ordning for båtlagring, uten foreløpig å se noen muligheter her.
Vi hadde en avtale med Jan Olsen om å overta Knivsviksnekka som ble bygget i Bogen av Jan Olsen med vår assistanse, for siden å bygge en til. Vi fant imidlertid at vi heller ville bygge en båt fra tegning av Thorvald Larsen ved det tidligere Filtvet Båtbyggeri. Dette båtbyggeriet var meget kjent i sin samtid (ca. 1900 – 1950) og laget bra båter, også for kjente konstruktører som Johan Anker og Erling Kristofersen, men er nå nærmest
glemt.
Arbeidet startet i mars, 3 mann har jobbet fast flere dager ukentlig i vårt selvlagde tilbygg. I skrivende stund er tre omfar på plass. Kombijollen, som vi fikk i bitevis i fjor, er nå ferdig montert og under lakkering. Et par årer til Friluftsrådprammen ble laget i november.
De båter vi har ute har dessverre blitt altfor lite brukt. De fleste av oss som er interessert i å være på sjøen har egne båter. Vi ser etter noen som kunne tenke seg å bruke våre båter i sesongen.
Ovenfor nevnte Knivsviksnekke ble sjøsatt 20. juni, med nærvær av fam. Olsen, Arne Emil Christensen og Ole Fiske fra Norsk Maritimt Museum, Per Zaring fra RHA pluss mange andre. Dåpen ble foretatt av Ann Kristin Røisland.
Samme dag avsluttet vi dugnads-onsdagene for sommeren, og holdt åpent lørdager frem t.o.m.16. august. Besøket var noe vekslende, men stort sett bra. Ved at to mann var der hver lørdag hadde vi folk nok til hele ferien.
Huset er ferdig malt utvendig av vår faste malerstab. Brygga utenfor
vestenden av huset er i ferd med å rase ut, og Hans har vært i kontakt med kommunens Plan og Bygg for å få tillatelse til og godkjenning av utbedring. Etter å ha jobbet med dette i 1 ½ år har vi fremdeles ikke fått noen avklaring, men håper å få dette tidlig i 2019.
Vår motormann er fullt opptatt med vedlikehold og istandsetting av vår motorsamling. Vi har fått flere motorer som gave, og de fleste er det mulig å få i kjørbar stand igjen. Kystsamlingen har mottatt flere gaver av maritim natur det siste året, i likhet med tidligere.
Bjørn Nysveen er hos oss jevnlig og filmer det vi holder på med.
Vår faste leverandør; Knivsvikbråtan Minisag & Høvleri – har også i år sørget for å forsyne oss med de nødvendige materialer, vi er disponenten stor takk skyldig. Det er vi også til dem som jevnlig sørger for vårt velbefinnende med hensyn til kaker til kaffen. Herved: Hjertelig takk alle sammen!

Knut K. Gransæther

ÅRSRAPPORT FRA GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE-PROSJEKTET
Det har vært avholdt 19 bokmøter i alt siste året. Vi holder fremdeles til på møterommet på Statkrafts næringspark på Tofte.
Det har siste året blitt jobbet primært med gårdene øst i Tronstadfjerdingen (gnr 34-35), samt fra Tofte og nordover i Rødsbygda (gnr 36-39). Disse er nå i hovedsak brukket om. Videre har vi ferdigstilt førsteutkast manus for Røstad, Eik, Ekern og Solberg i Rødsbygda. Gnr 35 Tronstad består i virkeligheten av 5 gårder under ett gårdsnummer samt alt stoffet om Huitfeldtene og senere familier på selve Tronstad. Dette gårdsnummeret utgjør i seg selv mer enn 80 sider og har tatt mye tid dette året. I begynnelsen av 2018 gjorde vi oss også stort sett ferdig med bnr 1 Sætre bruk, samt forbedret noen av tekstene for de nordre gårdene i Tronstadfjerdingen (gnr 20-33).
Tekstene for Kirkebygda og Tronstadfjerdingen er dermed nå i all hovedsak ferdigskrevet og ombrukket. Det gjenstår dog litt finjusteringer, bl.a. litt krysslinker fra de østre gårdene i bygda etter hvert som disse skrives ut. Det er pr. i dag skrevet ca. 1100 A4-sider samlet i prosjektet (inkl bilder og illustrasjoner).
Vi gjorde i løpet av våren en avtale med Inger Stokstad Eriksen vedrørende korrekturlesing av tekstene, hvilket hun er i gang med. Det er utarbeidet et oppsett for rutiner rundt språkføring etc. til dette arbeidet.
Vi har rett før jul bestilt 11 nye fotografier av ca. 25-30 forminner fra Kulturhistorisk museum i Oslo. Dette er bilder som dekker funn primært fra gårdene på østsiden av Hurum. Vi regner med å motta disse i løpet av vinteren. Bildene blir satt inn på passende steder i teksten etter som skrivearbeidet går framover.
En av prosjektets medarbeidere har også dette året vært noe frikjøpt fra ordinær jobb for å skrive på gårds- og slektshistorien, halvannen uke på heltid gjennom sommerferien.
Vennlig hilsen Prosjektgruppa for Gårds- og slektshistorien:
Torunn Haug, Tale Marie Eriksen, Svein Becken, Håvard Kilhavn og Erik Bjune.

ÅRSRAPPORT FRA ÅRBOKKOMITÉEN
Det ble en litt tung start på året, da vår flinke redaksjonssekretær Tove Gransæther meldte historielaget at hun ikke lenger var aktuell for komitéen. Vi startet også med temmelig blanke ark, da det meste av stoffreservene fra tidligere år var oppbrukt. Til tross for dette fikk vi avholdt tilstrekkelig mange redaksjonsmøter til at det ble en bok. Enkelte bidrag kom som sendt fra himmelen utenfra – og komitéens medlemmer gjorde en formidabel innsats for å skrape sammen de de det de kunne komme på av idéer og bidro med interessant stoff. Under klare instruksjoner om at hun ikke ønsket å medregnes som komitémedlem, fikk vi allikevel uunværlig hjelp fra Tove Gransæther korrekturlesning også dette året. Stor takk til Tove! Redaksjonskomitéen har følt på en gryende tretthet – og behov for nye medlemmer som kan bidra med idéer, stoff og entusiasme. De som er interessert i historieformidling oppfordres til å ta kontakt med i årbokkomitéen. Den sosiale hyggen rundt arbeidet har absolutt vært til stede – og mye munter latter har runget over kaffekoppene. Som redaktør sendte jeg min oppsigelse til Hurum historielag i høst. Historielaget har tatt denne til følge, og ny redaktør fra og med 1. januar 2019 er Frank Tangen, som også tidligere har sittet i redaktørstolen ved de første utgavene av boken. Vi ønsker den nye redaktøren velkommen og ser frem til nok en spennende årbok i 2019! 
Vennlig hilsen årbokkomitéen ved:
Jan Richardt, Helge Wulff-Engh, Kjell Andersen og Erlend Skaare (redaktør)

GRUPPA FOR INDUSTRIHISTORIEN PÅ TOFTE OG SAGENE
I 2018 har industrihistorieutstillinga på Tofte holdt åpent på Toftedagen, samt tre helger i sommerferien.
Leiekontrakten med Statkraft Tofte utløper 31.12.2018, og blir ikke forlenga. Vi har derfor nå tatt ned utstillinga. Plakater og tavler er lagra på Tronstad til eventuelt seinere bruk. De øvrige gjenstandene er tilbakeført til fabrikkens hvelv. I hvelvet har vi også deponert fagforeningsfanene og de andre fanene som har vært utstilt, i påvente av en formell låneavtale med Fagforbundet.
Restopplaget av de mange bøkene utgitt av Norske Skog og Södra Cell, som historielaget har fått, er tatt vare på, og lagra. Vi har også fått en del stoler og andre møbler fra de gamle kontorlokalene, som kan brukes på Tronstad. Med dette settes det endelig strek for industrihistorieprosjektet, og prosjektgruppa vil takke alle som har bidratt med ymse hjelp i de tre åra utstillinga har vart.
Vi håper imidlertid at det i framtida igjen vil bli anledning til å formidle Hurums industrihistorie på mer permanent basis, i faste og mer egna lokaler.
For prosjektgruppa:
Håvard Kilhavn

ÅRSRAPPORT FRA KVERNHUSDALEN
Styret i Hurum Historielag besluttet i møte den 5/9 2018  under sak 45/18:  at «Bolighuset fra Knivsvik skal settes opp i Kvernhusdalen og arbeidene starter denne høsten».
Høsten 1998 ble huset vurdert av Jørn Jensen, Kulturavdelingen, Buskerud fylkeskommune, og resultatet sendt  som kopi til Historielaget ved Olav Jahren. Huset ble tatt ned og lagret ute under tak i Kvernhusdalen. Jørn Jensen ble kontaktet igjen, og på oppfordring sendte han denne kommentaren til restaureringsplanene i e-post den 10/9-2018:
«Dette er helt klart et interessant prosjekt. Det som ikke kom fram i notatet, er hvor huset skal settes opp igjen? Er det på eiendommen det sto før? Jeg kan ikke si noe om kostnader og tidsforbruk. Jeg ser at dere har tenkt å sette opp «bare» den delen som er i tømmer. En mer antikvarisk korrekt løsning er å sette opp også den tilbygde delen, slik at huset får det utseende det har på bildet på side 4. Det er selvfølgelig mulig å gjøre det som neste byggetrinn. Lykke til! Med vennlig hilsen Jørn Jensen, rådgiver bygningsvern».
Det første trinnet i dette prosjektet går ut på å restaurere selve tømmerbygget og gi det en varig beskyttelse, så rimelig som mulig. Et meget nøkternt kostnadsoverslag foreslår ei ramme på kr. 10 000,-.
Etter hvert ble en del medlemmer interessert i prosjektet og den 11/9-2018 møttes 10 av disse for å overveie muligheten for å gjennomføre restaureringen. Det ble besluttet å gjøre et forsøk.
Jens Petter Blichfeldt tillot oss å felle 2 store bjørketrær for å gi arbeidsrom. Nye svillstokker er lagt ut. Det gamle tømmeret er stort sett sortert og nytt skur midlertidig satt opp. Det er skåret ca. 13 m3 tømmer på sagbenk i Knivsvikbråtan og på gårdssaga i Kvernhusdalen hvor Arne Sundbye har vært trofast sagfører. Av dette tømmeret er det skåret en del laftetømmer, rupanel, reisverk og noe lekter for takstein.
Det viste seg at noe av det gamle laftetømmeret var mer morkent enn først antatt. Vi tok et felles møte den 20/11-2018 med 9 personer fra dugnadsgjengen til stede. På bakgrunn av våre observasjoner ble det overveiet å avslutte restaureringen, men vi bestemte oss for å redusere bredden på huset med ca. 1 m og fortsette arbeidet.
Fra Helge Aabøe på Inglingstad fikk Historielaget 8 fine furustokker (ca. 1,5 m3 ) som kan brukes til reparasjon av skadet laftetømmer. Dette er transportert til Kvernhusdalen, klart for kanting. Et av de gamle smårutede vinduene fra først på 1900-tallet ble skrapet, og det viste seg at veden er i god stand. Vi har 11 slike vinduer lagret i Kvernhusdalen og skrapingen kan blir god å ty til om vinterværet skremmer dugnadsgjengen innomhus.
Fra oppstart 11/9-18 har disse 13 møtt til dugnad: Egil Hansen, Bjørn Solbakken, Arne Sundbye, Idar Bakke, Dagfinn Jahren, Arvid T. Jensen, Arne Lislerud, Bjørn Kristoffersen, Oelle Rowohlt, Svend Hansen, Per Otto Andersen, Roger Gundersen, Bjørn Heien. 7 av disse har møtt 6 dager eller mer, tilsammen mer enn 70 dugnadsdager i høst.
Vi synes dette er en god start og håper mange blir med også i fortsettelsen. Årsrapport for Kvernhusdalen fram til høsten 2018 er tatt med i Arne Antonsens rapport fra Bygdesamlingen.
Bjørn Heien