Årsmøte 2020

Protokoll fra årsmøte avholdt på Holmsbu Badehotell, fredag den 28. februar 2020.
Leder, Sigmund Stokke, kunne ønske 69 medlemmer velkommen til årsmøte.

Sak 1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sak 2. Valg av møteleder
Sigmund Stokke ble valgt til møteleder.

Sak 3. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Valgt ble Sissel Johansen og Knut-Arne Ekern.

Sak 4. Årsberetninger for 2019 fra styret, bygdesamlingen, kystsamlingen, Kvernhusdalen, gårds-og slektshistorie og årbokkomiteen
Det var ingen merknader til årsberetningene.

Vedtak:
Alle beretninger godkjent.

Sak 5. Regnskap for 2019 og revisjonsberetning
Kasserer Aslaug Ask fremla revidert regnskap for 2019. Dette viser inntekter på kr 259.321,- og utgifter på kr 319.117,-. Årsregnskapet viser da et underskudd på kr 59.796,-. Egenkapitalen utgjør kr 484.850,-.

Vedtak:
Revidert regnskap godkjent uten merknader.

Sak 6. Budsjett for 2020 etter forslag fra styret
Kasserer Aslaug Ask fremla styrets budsjett som viser inntekter på kr 296.000 og utgifter på kr 475.600. Dette gir et negativt resultat på kr 179.600. Det negative resultatet tilskrives arbeidet med å ferdigstille prosjekt gårds-og slektshistorie.
Budsjettet (PDF) kan leses i sin helhet her.

Regnskap, ballanse og revisjonsberetning for 2019 (PDF) kan leses i sin helhet her.

Vedtak:
Budsjettet godkjent uten merknader.

Sak 7. Medlemskontingent for 2021
Årsmøtet vedtok styrets forslag om å opprettholde nåværende medlemskontingent på kr 200.- per medlem per år.

Sak 9. Innkomne forslag
Ingen forslag innkommet.

Sak 10. Valg
Valgkomiteen ved Britt Østli Andressen la frem komiteens innstilling til styret, revisorer og valgkomite. Vedlagt protokollen. Alle valg ble enstemmig i henhold til innstillingen.

Håvard Kilhavn holdt en kort orientering om prosjekt gårds- og slektshistorie.

Eva Bache-Mathiesen, Arne Antonsen og Gerd Heien fikk alle en liten oppmerksomhet av leder for god innsats for historielaget gjennom mange år.

Før den tradisjonelle torskemiddagen holdt Runar Larsen et inspirerende foredrag om fiskerier i Hurum og Holmsbu.

02.03.20 Arne Hjorth

Valgkomiteens innstilling 2020

Valgkomiteen 2020 har bestått av:
Britt Østli Andreassen
Ellen Litangen
Arild Bogen

Valgkomiteen har hatt 2 møter, og er enige i innstillingen som blir gitt styret på styremøtet den 3.2.20. Følgende kandidater foreslås valgt inn i nytt styre:

Leder Sigmund Stokke, tar gjenvalg 1 år

Nestleder Bjørn Risberg, ikke på valg 2 år

Sekretær Arne Hjort, tar gjenvalg for 1 år 1 år

Kasserer Aslaug Nora Ask, tar gjenvalg 1 år 1 år

Styremedlem Stein Haugsbro, ny 2 år

1. vara medl. Kirsti T. Rødby, ny 2 år

2.vara medl. Tor Lunder, ikke på valg 2 år

Revisor Bjørn Heien, tar gjenvalg 1 år 1 år

Tor Bjørvik, ikke på valg 2 år

Valgkomite

Ellen Litangen, 1 år igjen
Britt Østli Andreassen, 2 år igjen
Trude Granli, 3 år igjen

Undertegnet protokoll 2020

Årsberetning fra styret
Styret i Hurum Historielag har i år bestått av leder Sigmund Stokke, nestleder Bjørn Risberg, sekretær Arne Hjorth, kasserer Aslaug Nora Ask og styremedlem Eva Bache-Mathisen.
Vara: Ragnar Nilsen og Tor Harald Lunder.

Ved årsskiftet hadde foreningen 466 betalende medlemmer.

Det er avholdt 10 styremøter, og 66 saker er behandlet.

Foreningen var meget aktive på Tofte og Sætre dagene med egen stand, og nytt av året hadde vi lynlotteri med masse fine gevinster fra butikker og firmaer. Dette innbrakte historielaget kr. 20.000,- i fortjeneste.

Historielaget hadde en fin dagstur i sommer på Telemarkskanalen og Øvre Verket ,og høstturen denne gangen gikk til Tyrol, begge turene med Lien turbusser. Fyldig reportasje fra turene kan du lese her.

26. november var medlemmene invitert til en hyggelig kveld med salg av «Årbok for Hurum 2019». Redaktør Frank Tangen sto for presentasjonen av årboka, og intervjuet Hurums første kvinnelige ordfører Randi Maakestad – og vår aller siste ordfører Monica Vee Bratlie på en utmerket måte.

Vi hadde også besøk av Målfrid R. Vangen som fortalte om Oluf Wold Thorne, en av Holmsbu malerne som døde for 100 år siden. Ca. 80 medlemmer hadde møtt opp, og salget av årbøker denne kvelden gikk over all forventning.

Historielaget har fått tilskudd fra Asker kommune til telt m/logo kr 7.500,-,
og gave fra Per Johan Møyen på kr 2.000,-.

Utbetalingen fra Norsk Tipping ble på kr 8.670,-. Av 466 medlemmer er 20 givere av grasrotandelen. (NB: Vi oppfordrer derfor flere av våre medlemmer til å støtte oss med sin Grasrotandel.)

En stor takk til alle medlemmer som støtter foreningen vår,
og en ekstra stor takk til dugnadsgjengene i Kvernhusdalen, Bygdesamlingen, Kystsamlingen, Årbokkomiteen og Gårds og slektshistorie fra styret i historielaget.

31. desember 2019 Sigmund Stokke

Årsorientering Bygdesamlingen 2019

Museet og låven
Det er gjort en skikkelig opprydding i stallen og laget nye hyller for oppbevaring av utstyr. Den 7-5 hadde vi vaskedugnad Inngangspartiet er gjort mer publikumsvennlig for salg av bøker. Vi har fått på plass mer info. om flyulykken og historien rundt Tronstad Gaard.

I første etasje har det kommet en ny liten utstilling om gammel industri på Verket, Schimmelmanns Glassverk og R. Blichfeldts Betongs industri. Her vil vi ha gjenstander rundt disse. Flasker!!

I andre etasje har utstillingen om garn, spinning og veving blitt mer oversiktlig. Her har vi også fått til en ny utstilling om symaskiner. Godt merket med data om årsmodell. Videre er det i sjø og fiskeriavdelingen laget en liten utstilling om en liten spesiell motor som er oppbevart på Verket i 100 år og dokumentasjon om denne. Det er også utstilt gammelt gjengeverktøy som har tilhørt Anders Gustavsen på slippen. Fra Røde kors i Hurum har vi fått mye gammelt utstyr som vi har laget en artig utstilling som henger under taket. Utstillingen om motstandsbevegelsen er utvidet med en del sabotasjeutstyr.

Det siste vi holdt på med i år var å jobbe på den nye kjøkkenavdelingen.

Besøk og åpne dager
Vi åpnet sesongen i år 25-5 med åpen dag og besøk av Billingstad Historielag, der en hel buss ankom. Hurum selskapsorkester underholdt. Meget god tilbakemelding fra Billingstad.15/6 og 27/7 var vanlige åpne dager. Den 24/8 var også åpen dag med besøk av Orville Nordnes som bedømte verdien på gamle gjenstander. Det var mange som holdt godt på tingene de hadde med da de gikk hjem. Den 20/10 kom Heggedal Historielag på besøk med en liten gruppe. Dette var også svært hyggelig.

Skolene
Den 20/5 var Tofte Skole her med 4. trinn. Den 23/5 og 24/5 ankom Sætre Skole med 4. trinn. Fin tilbakemelding med en liten gave fra Sætre. Steinerskolen var her den 27/5 og den 29/5 hadde Arne Lislerud omvisning med Folkestad Skoles 4. trinn på Verket. Her ble det fortalt om Orografen og Glassverket.

Medlemmer av Bygdesamlingen har deltatt på Toftedagen, Inglingstad og Veteranbildagen.

Givere til Bygdesamlingen i 2019
I 2019 er det registrert 75 nye gjenstander. Dette spenner mellom kvernsteiner, melkekinne, spinnerokker, verktøy og en bit av Berlinmuren. Vi takker alle som har bidratt med dette.

Tor Lunder Klokkarstua. Anne Grete Jagland. Lier. Arne Lislerud Verket.

Svend Thyesen Verket. Randi Hjorthøy Drammen. Loppemarked Tofte og Verket.

Kåre Pettersen Verket. Tørre Brynulf Sætre. Aslaug Nora Sætre. Gunnar Hoel Klokkarstua.

Hennum Passala Klokkarstua. Ragnar Berg Klokkarstua. Rolf Østern Klokkarstua.

Torunn Andersen Sætre. Irene Meier Storsand. Odd Beston Filtvet.

Bygdesamlingen Egil Hansen, Arne Lislerud, Arne Antonsen, Tor Lunder, Kåre Pettersen, Kjell Austad og Gunnar Hoel

Vi ønsker å takke Jens Petter Blichfeldt for godt samarbeide.

Tofte 30/12- 2019
Arne Antonsen.
Leder for Bygdesamlingen.

Kystsamlingens årsrapport for 2019
Styret var ved årets start: Leder hans Blichfeldt, samt Bjørn Heien, Stig Tulin og Knut Gransæther. Etter sommerferien ba Hans seg fritatt som leder, og Bjørn Heien gikk over til Historielagets avdeling på Tronstad for å ta seg av opplafting av et hus. Bjørn Kristoffersen gikk inn i stedet for Bjørn H, og tok også over som ny leder etter Hans. Arvid Jensen gikk også over til Tronstad.

For øvrig består dugnadsgjengen av Anders Eknes, Birger Fagerli, Arne Mathisen, Yngvar Mathisen, Tom Mjelde, Holger Svendberg og Jo Wennesland.

Det store prosjektet i år har vært utbedring av brygga, etter at våre planer endelig ble godkjent av kommunens Plan- og Byggavdeling. Arbeidet ble planlagt og ledet av vår altmuligmann, som også leverte ospematerialer i tilstrekkelig mengde. 12 nye bryggepeler er slått ned med håndkraft, avstivet og bundet til hverandre med solide planker. Disse ga feste til utriggere som ble anskaffet fra båthavnen ved Sagene, og var en gave til oss fra Tandberg Eiendom A/S. De ble fraktet til Slippen (gratis) av Ivar Lærum, og ga tre båtplasser i båser. Her hadde vi vadbåten, Knivsviksnekka og Ancassnekka noenlunde trygt hele sommeren. Bryggeprosjektet ble påbegynt i februar og sto ferdig i begynnelsen av juni. Båtene er nå satt på land og tildekket. Johansensnekka er tatt inn i et ledig hus på Tronstad for skifte av kjøl m.m. Snipen var planlagt bortleid for sommeren, men på grunn av lekkasje ble dette annullert.

Tre mann har i hele år arbeidet med bygging av seilsnekka fra Filtvet, som nå har 5 bordganger oppe, av totalt 8.

Ancassnekkemotoren har også i år nektet å samarbeide, sannsynligvis på grunn av en lekk stempelfjær.

Oslofjordens Friluftsråds Holmsbupram er vinterlagret, pusset opp på våren, sjøsatt og tatt på land igjen i høst.

I mai hentet vi snekka «Søpigen», bygget ca. 1907 av Johan Johansen Knivsvik, og som har tilhørt familien Berntsen i Holmsbu, fra Follo Museum. Den er foreløpig lagret på Tronstad.

Kulturkystbussen kom på besøk til oss 25/8 og 15/9, ca 20-25 personer hver gang, og fikk så god omvisning som mulig i den meget korte tiden (25 min.) som var avsatt til oss.

Vår Kombijolle er ferdig montert og rigget, og var utstilt i Sætre Nærsenter i forbindelse med Trebåtfestivalen.

Bjørn Nysveen har også i år vært jevnlig på besøk for filming.

Vi har i år mottatt gaver fra følgende personer:
Henry H. Pasala: Skutebilde, kapteinsjakke, 2 båtmodeller, turprimus m.m.

Bjørn Hansen: Sertifikat og hyringsbøker for Olaf Iversen samt dagbøker for M/S Steinnes (Tofte).

Asle Røyert: Rorkult for Knivsviksnekke opprinnelig fra los Fredrik Arnesen, Rødtangen.

Tom Mjelde: Tusjtegning fra Holmsbu havn m. «Juno» og div. bøker.

Røyken Historielag: Gammelt livbelte merket «DRØBAK».

Tilslutt vil vi nok en gang takke våre kakebakende supportere, som i ikke i liten grad har hevet behaget ved våre kaffe- og matpauser i 2019.

2019 Knut K. Gransæther

Årsrapport fra Kvernhusdalen 2019.
Denne dugnadsgjengen prøver å gjenreise huset fra Knivsvikbråtan: Arne Sundby, Bjørn Solbakken, Idar Bakke, Arvid Tønnes Jensen, Dagfinn Jahren, Bjørn Heien, Oelle Rowohlt, Svend Hansen, Per Otto Andersen, Egil Hansen og Bjørn Jørgensen. Noen ganger har også lederen, Sigmund Stokke, bidratt med en håndsrekning og med hyggelig oppmuntring.

Det er utført 202 dagsverk à 4 timer på dugnad – eller til sammen ca. 800 timeverk. Det har også gått med en del timer til tømmer- og materialanskaffelser. På dugnadstimene har vi – i tillegg til å planlegge, spise og hygge oss – utføre følgende arbeider:

Til nå har vi tilvirket materialer til det første trinnet i restaurering av tømmerhuset; bord, planker, laftetømmer og takåser av ca. 23 m3 tømmer, mest gran. Tømmeret er hugget og transportert, kantet inn, barket og høvlet til laftetømmer og åser. Bord og planker er skåret på Knivsvikbråtan og på gårdssaga i Kvernhusdalen. Tømmeret har Historielaget fått som gave. I 2018 fikk vi 1,44 m3 furu fra Helge Aabøe. I 2019 har vi fått 0,915 m3 gran fra Arne Larsen, 0,320 m3 furu fra Arvid Tønnes Jensen, 2,4 m3 osp fra Norsk Folkehjelp (noe til Slippen) og 9-10 eldre, grove økse-telgjede bjelker fra Lars Voie. Resten kommer fra Knivsvikbråtan.

Det er laftet opp et nytt hjørne på huset og mye av det gamle tømmeret er lagt på plass i bygget. Noen av de mest morkene stokkene skiftet ut.

Den 5. februar hadde det falt så mye snø at vi måtte måke skur-takene. En stor takk til Jens Petter Blichfeldt som atter en gang hadde brøytet veien til Kvernhusdalen.

Først på året (1/2 -18/5) deltok 3 fra dugnadsgjengen i Kvernhusdalen i arbeidet med å restaurere bryggen på Slippen. 3,5 m3 osp (+ pæler) ble skåret til materialer i Knivsvik og på bygdesaga. Nytt bryggebeslag til utriggere ble transportert fra Småbåthavner AS på Skarnes.

Det har vært åpent for besøkende til Kvernhusdalen 4 lørdager i sommer og til tross for at kunstsmed Einar Jørgensen har vist sine kunster i smia, og dugnadsfolket har møtt trofast opp, har besøket vært magert. En forandring i opplegget bør overveies.

Fra Kvernhusdalen møtte 3 av oss ved minneavslutningen for Hurum kommune på Inglingstad gård den 14/9-2019. Dette er gården hvor Hurum formannskap avholdt sitt første møte i 1837.

Vi viste forskjellig tidstypisk tilvirkning av trematerialer; barking, snor-merking og økse-telging av laftetømmer m.m.

Søndag 20/10-2019 fikk vi hyggelig besøk av en gruppe medlemmer fra Heggedal og omegn Historielag med leder Terje Martinsen.

Først i september ble det besluttet å rydde ut av lagret i Kvernhusdalen for å gi plass for Johansen-snekka som skal repareres. Skurtreskeren som var lagret der, og som ifølge Arne Sundby var årsak til at lageret ble bygget, ble flyttet ut og overlatt til Jan Furua. Styret i Historielaget hadde innhentet tidligere eiers samtykke til å fjerne den fra samlingene. En korkemaskin fra Brusfabrikken på Tofte ble flyttet til samlingen på låven. Noen andre uregistrerte, uaktuelle gjenstander ble sendt til skrap i samråd med Bygdesamlingens leder. Det ble satt opp et skur bak lagret hvor øvrige gjenstander ble lagret under tak.

Vi hadde som målsetting å få tømmerhuset fra Knivsvikbråtan under midlertidig tak før jul, men det rakk vi ikke. Hadde værgudene vært litt mer på vår side så – kanskje, men det har regnet og snødd de fleste dugnads-dagene i høst.

2/1-2020 Bjørn Heien

Gårds- og slektshistorie-prosjektet, Årsrapport 2019
Det har vært avholdt 20 bokmøter siste året. Vi holder fremdeles til på møterommet på Statkrafts næringspark på Tofte.

Det har dette året blitt jobbet primært med gårdene i Rødsbygda samt alle gårder og plasser under Sætre Bruk. Gnr 36-42 og 44-47 er i hovedsak ferdig skrevet og er under ombrekking. Sætre Bruk har vist seg å være mer omfattende enn vi trodde, så vi har måttet bruke en del mer tid på den nå i høst. I begynnelsen av året ble det også jobbet videre med gnr 35 Tronstad, men der gjenstår det noe arbeid da dette også er et omfattende og arbeidskrevende gnr.

Håvard har fra november jobbet ca 80% stilling vedrørende å utarbeide kartene vi skal ha i bøkene. Dette arbeidet er planlagt ferdig i løpet av vinteren 2020.

Vedrørende gårdsbilder i farger av dagens bruk gjenstår ennå ca. 10 bilder som det er ønskelig å ta om igjen men med andre vinkler. Det er ikke gjort noe med dette i 2019.

Vi bestilte på slutten av fjoråret 11 nye fotografier av ca. 25-30 forminner fra Kulturhistorisk museum i Oslo. Disse er mottatt i løpet av vinteren. Bildene blir satt inn på passende steder i teksten etter som skrivearbeidet går fremover. 

En av prosjektets medarbeidere har også dette året vært noe frikjøpt fra ordinær jobb for å skrive på gårds- og slektshistorien, ca. halvannen uke gjennom sommerferien. Videre har en av de andre prosjektdeltagerne nå på slutten av året jobbet 40% stilling vedr å skrive.

Vennlig hilsen Prosjektgruppa for Gårds- og slektshistorien:
Torunn Haug, Tale Marie Eriksen, Svein Becken, Håvard Kilhavn og Erik Bjune.

Rapport fra årbokkomiteen 2019
Dette året ble det flere utskiftninger i redaksjonen for Årbok for Hurum. Erlend Skaare fratrådte som leder og ble erstattet av Frank Tangen. Jan Richard gikk ut av komiteen. Ved utgivelsen av årboka bestod redaksjonen av Frank Tangen (redaktør), Helge Wulff-Engh, Synnøve Gundersen Hetager, Nils Willy Kristiansen og Ole Furua Rødby.

Innholdet i årets bok var preget av at 2019 var siste året med Hurum som egen kommune. Vi presenterte noen sentrale fortellinger fra kommunens politiske historie fra 1837 til i dag.
10 skribenter bidro med 11 kapitler – alt gjort på dugnad. Boka ble presentert på et godt besøkt arrangement 26. november. Tidligere ordfører Randi Maakestad og ordfører Monica Vee Bratlie deltok i en samtale med Frank Tangen om den nyere politiske historien i Hurum, og Målfrid Ravnaasen Vangen holdt foredrag om Oluf Wold Thorne og malerkolonien i Holmsbu. Salgstallene for årets bok er foreløpig ikke klare, men vil foreligge som del av regnskapsrapporten på årsmøtet.

2019 Frank Tangen