Årsmøte 2021

Årsmøte ble i år arrangert digitalt på ZOOM, i regi av Magne Myhrene (teknisk ansvarlig).

Protokoll fra årsmøte 2021
fredag 12. mars kl. 18.00 – Grunnet korona ble møtet avholdt på Zoom.

Leder, Sigmund Stokke, kunne ønske 23 medlemmer velkommen til årsmøte.

Sak 1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent, men med følgende innsigelse fra valgkomiteen:
Endringsforslag mht. regnskapsfører er ikke tatt med i innkallingen.

Sak 2. Valg av møteleder
Sigmund Stokke ble valgt til møteleder.

Sak 3. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Valgt ble Kirsti Rødby og Åse Løkkebø, men da ingen av disse kom inn på Zoom blir protokollen undertegnet av møtedeltagerne Eva Bache-Mathiesen og Gerd Heien.

Sak 4. Årsberetninger 2020 fra styret, bygdesamlingen, kystsamlingen, Kvernhusdalen, Gårds-og slektshistorie og Årbokkomitéen
Det var ingen merknader til årsberetningene.
Vedtak: Alle beretninger godkjent.

Sak 5. Regnskap for 2020 og revisjonsberetning
Kasserer Aslaug Ask fremla revidert regnskap for 2020. Dette viser inntekter på kr 470.785 og utgifter på kr 560.889. Årsregnskapet viser da et underskudd på kr 90.104. Egenkapitalen utgjør kr 394.746.
Vedtak: Revidert årsregnskap godkjent uten merknader.

Sak 6. Budsjett for 2021 etter forslag fra styret
Kasserer Aslaug Ask fremla styrets budsjett som viser inntekter på kr 333.500 og utgifter på kr 352.600. Dette gir et negativt resultat på kr 18.500.
Vedtak: Budsjettet godkjent uten merknader.

Sak 7. Medlemskontingent for 2021
Årsmøtet vedtok styrets forslag om å opprettholde nåværende medlemskontingent på kr 200.- per medlem per år.

Sak 9. Innkomne forslag
Ingen forslag innkommet.

Sak 10. Valg
Innledning:
– Valgkomiteen innstilte på at historielaget skulle benytte et regnskapskontor,
noe styret ikke kunne godkjenne.
– Aslaug Ask ønsket å fortsette som regnskapsfører i ett år.
– Arne Hjorth ønsket ikke å fortsette som sekretær.
– Innstillingen fra valgkomiteen på Aslaug Ask som sekretær ble ikke godkjent da hun hadde
gitt valgkomiteen beskjed om at hun ikke ville påta seg denne oppgaven.
– Styret innstilte på Stein Haugsbro som sekretær.
– Valgkomiteen hadde forslag på Trude Granli som nytt styremedlem. Her kom det benkeforslag
på Arne Hjorth og han ble valgt med 13 mot 4 stemmer.
– Britt Østli Andreassen trakk seg som leder av valgkomiteen. I hennes sted ble valg Randi
Maakestad.
– Styret fikk i oppgave å finne et nytt medlem til valgkomiteen. Valget fikk da dette resultat:

Leder: Sigmund Stokke Leder velges for 1 år av gangen

Nestleder: Per Otto Andersen Ny, velges for 2 år

Sekretær: Stein Haugsbro, valgt for 1 år

Kasserer: Aslaug Nora Ask for ett år

Styremedlem: Arne Hjorth, velges for 1 år

1. vara: Kristi T. Rødby Ikke på valg, 1 år igjen

2. vara: Tor Lunder Ny, velges for 2 år

Revisor: Tor Bjørvik Velges for 2 år

Revisor: Åse Løkkebø Ny, velges for 2 år

Valgkomite:
Leder Randi Maakestad Ny, velges for 2 år
Gerd Eva Volden Ny, velges for 3 år
Valgkomiten 22.01. 2021
Ellen Marie Litangen
Britt Østli Andreassen
Trude Granli

Arne Hjorth, 17.03.21

Les hele protokollen med regnskap, revisjon, budsjett og årsrapporter her

Tilleggsmerknader til protokollen fra Årsmøte i Hurum Historielag den 12.03.2021.