Vedtekter

Hurum historielag, stiftet 05.05.1948

§ 1. Formål
Hurum Historielag, nedenfor kalt laget, har som formål å fremme interessen
for slekts-, lokalhistorie og kulturvern. Samle inn og ta vare på Hurums
historie.

§ 2. Virksomhet
For å oppnå formålet, kan laget for eksempel gjennom samarbeid med
kommunale og andre organer, arrangere møter, kurs, ekskursjoner,
registreringer, innsamling av muntlige tradisjoner, musikk, målføre, stedsnavn,
fotografier og annet av historisk interesse.
Laget skal også arbeide for vern av fortidsminner og kulturminner av alle slag
i kommunen.

§ 3. Samarbeid
Laget kan stå tilsluttet Landslaget for kulturhistorie og fellesrådet for
historielag i fylket.

§ 4. Medlemmer
Medlemmer av laget er:
a) Personer som har betalt den årlige kontingent,
b) Æresmedlemmer utnevnt i henhold til § 5.
Utmelding av laget skjer skriftlig.
Dersom et medlem ikke betaler kontingent etter purring, kan styret oppheve
vedkommendes medlemskap.

§ 5. Æresmedlemmer
Etter forslag fra styret kan årsmøtet oppnevne personer som har gjort en
særlig fortjenestefull innsats for lagets arbeid
som æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.

§ 6. Lagets styre
Laget ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.
Dette består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem.
Lederen velges hvert år. De øvrige styremedlemmene velges for to år,
halvparten velges hvert år.
Alle styrerepresentanter og varamedlemmene velges av årsmøtet.
Styrelederen sammenkaller til styremøtene med minst 7 dagers varsel.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
For hvert styremøte føres protokoll som underskrives av alle møtende.
Varamedlemmene skal ha tilsendt sakspapirene.
Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme.
Styret kan når det finner behov, oppnevne komiteer til å ta seg av spesielle
oppgaver og utarbeide instruks for komitéens arbeid. Hver komité kan bestå
av inntil 5 personer.
Komiteéne oppnevnes enten for en bestemt tid eller for den tid styret finner
hensiktsmessig.
Styret oppnevner komiteledere etter forslag fra komitemedlemmene.
Komiteleder skal etter styrets innkalling møte på styremøter og har rett til å
møte i saker som vedrører komiteens arbeid.
Komiteen skal hvert år fremlegge for styret forslag til budsjett for neste års
drift.
Styret fremlegger forslag til budsjett for lagets drift for årsmøtet.

§ 7. Regnskap
Regnskapet skal føres og avsluttes for hvert kalenderår og legges frem for
årsmøtet i revidert stand.

§ 8. Årsmøtet
Årsmøtet holdes hvert år innen 15. mars. Innkallingen sendes medlemmene
med minst 14 dagers varsel.
Årsmøte skal behandle:
– Konstituering av møte.
– Årsmelding.
– Revidert regnskap.
– Budsjett etter forslag fra styret.
– Valg. Det skal velges.
> Leder for 1. år
> Nestleder for 2. år
> Kasserer for 2. år
> Sekretær for 2. år
> 1. Styremedlem for 2. år
> 2. Varamedlemmer for 2. år
> Valgnemnd på 3. personer hvor en er på valg hvert år.
Det lengst sittende medlem er leder av årets valgnemnd.
– 2. Revisorer for 2. år hvorav 1 er på valg hvert år.
– Innkomne forslag.
Alle medlemmer som møter på årsmøtet personlig og som har betalt
kontingent for det siste året, har stemmerett.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret
minst 1. mnd. før årsmøtet.

§ 9. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner grunn til det eller
når minst 20 stemmeberettigede medlemmer, jfr. § 8, krever det. Slikt krav
skal fremsettes skriftlig til styret og være begrunnet.
Ekstraordinære årsmøter skal bare behandle saker kunngjort i
innkallingen.

§ 10. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.
Endringsforslag skal være fremsatt i innkallingen til årsmøtet.

§ 11. Oppløsning
Oppløsning av laget kan skje når dette er besluttet på 2 påfølgende årsmøter med 2/3 flertall.

Lagets arkiv, kontanter og andre aktiva tilfaller i så fall Hurum kommune.