Vedtekter

Hurum historielag, stiftet 05.05.1948

Nye, reviderte vedtekter av 10.03.23

Vedtekter for Hurum Historielag

§ 1. Formål
Hurum Historielag skal bevare, formidle og fremme interesse for lokalhistorie, slektshistorie og kulturarv, samt arbeide for bevaring, formidling og vern av alle slags kulturminner i Hurum.

§ 2. Samarbeid
Laget kan stå tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. Laget kan også samarbeide med Asker kommune, fylkeskommunen og andre, det være seg organisasjoner eller enkeltpersoner, i saker der laget finner det formålstjenlig.

§ 3. Medlemskap
Medlem av laget er den som har betalt medlemskontingent, eller den som har blitt utnevnt som æresmedlem etter § 4. Nye medlemmer betaler kontingent ved innmeldelse. Årlig medlemskontingent vedtas av årsmøtet. Utmelding av laget skjer skriftlig. Krav om medlemskontingent sendes til medlemmene sammen med kunngjøring av dato for ordinært årsmøte (se §. 8). Dersom et medlem ikke betaler kontingent etter purring oppheves medlemskapet i laget.

§ 4. Æresmedlemmer
Personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for laget kan utnevnes som æresmedlemmer. Styret fatter vedtak om æresmedlemskap. Æresmedlemmer betaler ingen medlemskontingent.

§ 5. Styre og styremøter
Laget ledes av et styre med fem medlemmer og to varamedlemmer. Styret skal ha en leder, en nestleder, en kasserer, en sekretær, og ett styremedlem.
Styreleder innkaller til styremøter med minst syv dagers varsel. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Vedtak fra styremøter skal protokollføres og underskrives av alle de tilstedeværende styremedlemmene.

§ 6. Komitéer
Styret kan oppnevne komitéer til å ta seg av spesielle oppgaver, samt utarbeide instrukser for komitéenes arbeid. Til hvert årsmøte skal komitéene framlegge årsmelding for styret, samt forslag til budsjett for neste års drift.

§ 7. Regnskap
Lagets regnskap skal føres og avsluttes for hvert kalenderår. Revidert regnskap for foregående år framlegges for årsmøtet.

§ 8. Årsmøte
Årsmøtet er Hurum historielags øverste organ. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen 15. mars.
Dato for årsmøtet kunngjøres for medlemmene minst syv uker i forveien. Samtidig kunngjøres en frist for innsending av forslag til årsmøtet, som ikke skal være kortere enn to uker.
Etter behandling av eventuelle innkomne forslag sender styret ut innkalling til årsmøtet. Innkallingen skal senest sendes ut tre uker før årsmøtet. Årsmeldinger, regnskap, forslag til budsjett og valgkomitéens innstilling skal legges ved innkallingen. Saker som styret vil behandle på årsmøtet, samt innkomne forslag skal også legges ved innkalling.
Vedtak av årsmøtet, både i behandling av saker og ved valg, treffes med simpelt flertall. Hvert medlem som møter personlig på årsmøtet, og som har betalt kontingent for foregående år, har én stemme. Et medlem kan ikke gi et annet medlem fullmakt til å avgi stemme på sine vegne.

Årsmøtet behandler:

 1. Konstituering av møtet ved godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder, referent, og to medlemmer til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Årsmelding fra styret.
 4. Eventuelle årsmeldinger fra komitéene.
 5. Revidert regnskap for foregående år.
 6. Styrets forslag til budsjett for inneværende år.
 7. Valg – se § 9.

Innkomne forslag.

§ 9. Valg og valgkomité
Valgkomitéens innstilling til valg skal framlegges skriftlig for årsmøtet. Årsmøtet velger:

Historielagets styre, som består av:

 1. Leder for ett år.
 2. Nestleder for to år.
 3. Kasserer for to år.
 4. Sekretær for to år.
 5. Ett styremedlem for to år.
 6. To varamedlemmer, hver for to år.

På ordinære årsmøter skal ikke mer enn fire faste medlemmer av styret være på valg samtidig.

Årsmøtet velger også:

 1. To revisorer for to år, hvorav én er på valg hvert år.
 2. Tre medlemmer av valgkomitéen, hvorav én er på valg hvert år.

Det lengst sittende medlemmet av valgkomitéen er leder av årets valgkomité.

§ 10. Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer skal være framsatt i innkallingen til årsmøtet. Vedtektsendringer vedtas med to tredjedels flertall.

§ 11. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner grunn til det, eller når minst 20 av medlemmene krever det. Krav fra medlemmer om ekstraordinært årsmøte skal framsettes skriftlig til styret, og kravet skal begrunnes og underskrives av de som fremmer kravet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst to ukers varsel. Ekstraordinære årsmøter skal bare behandle saker som er kunngjort i innkallingen. På ekstraordinære årsmøter gjelder samme regler for stemmerett og stemmegivning som ved ordinære årsmøter.

§ 12. Oppløsning
Oppløsning av laget skjer dersom to påfølgende årsmøter vedtar dette med to tredjedels flertall. Lagets arkiv, samlinger, kassabeholdning og andre aktiva tilfaller i så fall Asker kommune. Ved overdragelsen av disse skal styret oppfordre kommunen til å beholde arkivet og samlingene i Hurum. Kommunen skal oppfordres til å fortrinnsvis bruke de økonomiske midlene fra laget til dette formålet, eller også til annet arbeid for kulturminnevern i Hurum.