Årsmøte 2013

Protokoll fra Hurum Historielags årsmøte 22. februar 2013.

Årsmøtet ble holdt på Holmsbu Bad og Fjordhotell med ca. 75 medlemmer til stede. Leder Hans Blichfeldt åpnet møtet og ønsket velkommen.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

2. Valg av møteleder
Hans Blichfeldt ble valgt til møteleder.

3. Valg av to til å underskrive protokollen
Mavis Hageby og Carl. I Willoch ble valgt.

4. Årsberetning for 2012
Hans Blichfeldt gjennomgikk årsmeldingen og ga en utførlig orientering om virksomheten til de forskjellige komiteene i laget. Det var utover dette ingen spørsmål eller bemerkninger til beretningen som ble enstemmig godkjent.

5. Regnskap for 2012
Kasserer Bjørn Gunnar Heien leste opp det reviderte regnskapet som viste et overskudd på kr. 32 599,16. Regnskapet ble enstemmig godkjent uten merknader.

6. Budsjett
Budsjettet ble lest opp som en orientering. Det var ingen spørsmål eller kommentarer til budsjettet.

7. Oppgradering av kvaliteten på boken: Gårds og Slektshistorie
Prosjektet ble formelt igangsatt etter vedtak på årsmøte 2010. Kostnadsrammen kr. 415 000,-. Avsette kr. 250 000,- til finansiering innen 2014. Enkel, svart, hvit bokversjon med mulighet for oppgradering til for eksempel fargerflere sider, tykkere papir, senest på årsmøte 2012.

Forslag til vedtak: Årsmøte 22.februar 2013 gir styret fullmakt til, i samarbeid med prosjektgruppa, arbeide for å oppgradere bøkene. Forslag til endelig løsning med kostnadsoverslag, fremlegges for vedtak på et senere årsmøte.

Enstemmig godkjent.

8. Endring av planstatus «Kværnhusdalen».
Av forskjellige delvis ukjente grunner, er ikke to av bygningene som står i «Kværnhusdalen» godkjent oppsatt. Dette er en situasjon Historielaget ikke kan leve med. For å få dette i orden må området endre status i kommuneplanens arealdel. Denne skal nå rulleres og fristen for innsendelse av innspill var 15. februar 2013. Styret har sendt forslag til endring i henhold til forventet behov.

Forslag til vedtak: Årsmøte 22. februar 2013 gir styret i oppdrag, i samarbeid med komiteen for Bygdesamlingen å utarbeide forslag til langsiktig utvikling av området.

Det gis mulighet for styret til å engasjere ekstern kompetanse, innenfor en moderat kostnadsramme dersom det er ønskelig.

Enstemmig godkjent.

9. Valg
Nils Willy Kristiansen leste valgkomiteens innstilling til styret og øvrige tillitsvalgte. Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Etter årsmøte har styret denne sammensetningen:

Leder:                   Hans Blichfeldt                     Gjenvalgt for 1 år.

Nestleder:             Leif Halvorsen                        Valg for 2 år.

Sekretær:             Anne Kari Nortvedt                 Valgt for 2 år.

Kasserer:              Bjørn Gunnar Heien               Ikke på valg

Styremedlem:       Eva-Bache Mathisen              Gjenvalgt for 2 år

1. Varamedlem:    Bodil Halvorsen                      Ikke på valg.

2. Varamedlem:    Åsmund Tufteland                  Ikke på valg

Revisorer:

Lillian Pedersen                 Valgt for 2 år

Tove Gransæther              Ikke på valg

 

Valgkomite:

Solveig Øi                            1 år igjen

Randi Maakestad                2 år igjen

Bjørn Pettersen                   Valgt for 3 år

 

Sak 10. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.

 

Erlend Skaare presenterte den nye hjemmesiden til Historielaget. Skaare har ansvaret for hjemmesiden pluss at han er ny redaktør for årboken.

Etter den formelle delen av årsmøtet holdt Nils Johan Rønniksen foredraget om «Den gamle skolen». Foredraget ble holdt med et suverent engasjement og mange artige episoder.

Kvelden ble avsluttet med en velsmakende torskemiddag, karamellpudding og kaffe.

Vi var 51 medlemmer til bords.

25.02.2012

Torunn Furuvald (referent)

Mavis Hageby (sign.)   og   Carl I. Willoch (sign.)

 

FRA STYRET: Virksomheten i Historielaget i 2012.

Laget har 442 medlemmer. Det er avholdt  9 ordinære styremøter og 2 ekstraordinære i forbindelse med oppsigelsen av Kystsamlingen i Knivsvik.

Det er arrangert 4 lokale turer med Nils Willy Kristiansen som guide og 1 tur med arkeolog Håvard Kilhavn. Det var stor interesse for disse turene, så det blir gjentatt i år også.

Buss turen til Oslo med besøk på Det kongelige Slott, guidet tur i byen, med bla. besøk innom Oslo Rådhus og avsluttende middag på Holmenkollen, var også fulltegnet og meget vellykket.

Årets store Turbegivenhet var allikevel turen til Toscana Italia, 86 deltagere storkoste seg sammen og tror vi, hadde en fin opplevelse.

Etter styrets oppfatning arbeides det godt i de forskjellige komiteene. Bygdesamlingen har hatt flere åpne dager i år, med bra resultat.

Styret har startet arbeidet med å forberede innspill til Hurum Kommune vedr. endring av planstatus for Kværnhusdalen. Styret vil legge frem for årsmøte dette som egen sak.

Som medlemmene er kjent med fikk arbeide med kystsamlingen i Knivsvik en brå slutt i og med at vi ble oppsakt kort tid etter en meget vellykket åpning. Oppsigelsen var etter styrets oppfatning ikke saklig begrunnet, slik at vi i henhold til den, kunnet fortsette til 2023. Etter nøye vurdering valgte styret å tre ut av avtalen med øyeblikkelig virkning.

Styret har etter dette arbeidet med å finne nytt tilhold for Kystsamlingen, det er sendt forespørsel til Holmsbu Vel om leie av huset og et tilhørende ute areal på ”Slippen” i Bugtegt. I Holmsbu. Holmsbu Vel har i mange år leiet dette av Hurum Kommune til båtopplag. Vi har stor tro på at dette vil gå i orden og regner med at det vil bli avklart i løpet av våren 2013.

Bjørn Glenne, ønsker ikke å fortsette som redaktør av Årboka og styret har oppnevnt Erlend Skaare, Sætre, som ny. Han har siden Historielaget startet med utgivelsen, hatt det ”tekniske” ansvaret for denne, så han kjenner godt til hele prosessen. Vi ønsker han lykke til og velkommen til samarbeidet.

Viser ellers til melding fra de enkelte komiteene.

Styret vil takke alle som har deltatt i arbeide i de forskjellige komiteene, det er også i år nedlagt ett enormt frivillig arbeid på alle områder laget engasjerer seg. Takk også til medlemmene som møter og støtter opp om lagets arbeid, det er medlemmene som er HISTORIELAGET.

Velkommen til ett nytt arbeidsår..

Styret   

KOMITEENES ÅRSRAPPORTER:

HURUM HISTORIELAGS BYGDESAMLINGER – ORIENTERING 2012

Besøk
Det har vært en travel sesong på bygdesamlingene i sommer, med syv åpne dager.

Antall besøkende har vært varierende, mest avhengig av været, men alt i alt meget bra, og vi er meget fornøyde med besøket i år. Vi planla å ha tre lørdager med kafé og fire søndager uten. Det viste seg at vi fikk flest besøkende på søndagene, så underveis var det noen ivrige og hjelpsomme medlemmer som dro i gang servering også da. Inntrykket vi sitter igjen med er at det ikke spiller noen rolle om det er lørdag eller søndag, bare det er servering slik at folk kan sette seg ned og hygge seg, og få en trivelig prat. Særlig hyggelig er det at vi ser de samme personene komme tilbake flere ganger. Det at vi har avertert med mange plakater rundt i Hurum, i avisene, og på Holmsbuhavnas- og på Drammens reiselivs hjemmesider har bidratt til besøk av mange utenbygds- og hyttefolk.

For å få dette i havn har 17 ivrige personer bidratt, både medlemmer og andre. Dette vil vi gjerne gjøre om igjen, men da må vi ha hjelp. Dette får være en oppfordring til interesserte medlemmer og andre. Vi har ikke planene klare for neste sesong ennå, men åpningstider og aktiviteter på bygdesamlingene vil bli å finne i medlemsinfo til våren. De som ønsker å hjelpe til en dag eller to kan henvende seg til Arne Antonsen (se under).

Ellers har skolene svikta oss litt i år. Bare Sætre skole har vært på besøk med to klasser. Da fikk vi se at steinaldersamlinga er meget populær. Det så vi ellers også, med fine tilbakemeldinger fra besøkende. Et par vennegjenger har vært på omvisning, og også de har gitt fine tilbakemeldinger.

Nye gjenstander
Vi har også i år fått inn mange fine gjenstander til samlinga, i alt ca. 70 stk. Alle vil få tilbakemelding med takk for gaven etter hvert.

Per Furuholt, Ulvekula                                 Yngvar Martinsen, Klokkarstua

Frithjof Haug, Holmsbu                                Eva Bache Mathisen, Filtvet

Hilde Wegner, Knivsvik                                Nils W. Kristiansen, Tofte

Sølvi og Egil Hansen, Tofte                          Ivar Larsen, Kana

Rita og Jan Richardt, Sætre                         Lise Antonsen, Oslo

Egil Kristiansen, Asker                                  Knut Heien, Flå

Gerd og Bjørn Heien, Knivsvik                    Tobias Sæther, Sætre

Anne Karine og Egil Moen, Knivsvik

Kvernhusdalen
Det er ryddet og gjort omfattende ommøbleringer i bygningene her i år. Gårdskverna, som sto i rommet ved siden av smia, er flyttet på lager i påvente av en bedre løsning. I rommet ved siden av smia, som da er blitt ledig, er vi i gang med å bygge opp et fullt brukbart snekkerverksted med fint, gammalt verktøy og maskiner. Smia skal ryddes og verktøyet her skal settes i brukbar stand. Her får vi to rom med fullt brukbart utstyr – som vi vil bruke i arbeidet med bygdesamlingene og demonstrasjoner i forbindelse med omvisninger.

Gårdsaga
Gårdsaga ble prøvekjørt i sommer. Vi var ikke fornøyde med sagbladet vi hadde og var stadig på utkikk etter forbedringer. Vi fikk tillatelse av Per Kvam til å demontere utstyr fra den gamle saga etter Bernt Ranvik. Det er ett sagblad og spindel, som vi har pusset opp. Dette førte til at vi også måtte lage et nytt fundament til andre lagerbukker. Hvis ikke kuldegradene før jul hadde stoppet framdriften, ville de første bordene ligget ferdigskåret nå i januar.

Steinaldersamlingen på Bygdesamlinga og samarbeid med fylkesarkeologen

Steinaldersamlingen består nå av rundt 30 funn, som er utstilt i glassmontre på bygdesamlinga. Arbeidet med å spore opp arkeologiske funn i privat eie pågår fortsatt. Lista over funn vi kjenner til, men der vi enten ikke har klart å spore opp eieren – eller der eieren ikke vil gi funnet fra seg, teller nå 32 gjenstander. Et søk i Kulturhistorisk museums databaser viser at museet ved utgangen av 2012 har 845 katalognummer fra Hurum. Av disse stammer hele 335 (om lag 40 %) fra undersøkelser i forbindelse med bygginga av RV 23 og Oslofjordsforbindelsen. Vi må mange år tilbake for å finne funn som ble levert til museet av privatpersoner. De siste åra har Historielaget her nedlagt et betydelig arbeid for å snu denne utviklinga, og lista nedenfor er et synlig bevis på at innsatsen nytter.

En del personer har imidlertid gjort oss oppmerksomme på at de har levert funn til fylkesarkeologen i Buskerud, noen av dem for mange år siden, uten at de har hørt noe mer om dem, og uten at vi kan se at de er kommet videre til museet. Dette skyldes internt rot hos fylkesarkeologen, og vi vil utarbeide en oversikt over slike innleverte funn for å ta saken opp med ham. Vi vil også ta opp saken om at folk melder fra om funn, men at fylkesarkeologen deretter ofte ikke følger saken videre opp. At folk får skikkelig tilbakemelding fra rette offentlige instans når de følger kulturminneloven og melder fra om eller leverer inn funn, og føler seg trygge på at gjenstanden(e) havner hos rette vedkommende, er avgjørende for at tilliten mellom kulturminnevernmyndighetene og publikum skal være god.

Hilsen gjengen på Bygdesamlingene: Arne Antonsen, Idar Bakke, Egil Hansen, Leif Halvorsen, Bjørn Heien, Håvard Kilhavn, Arne Sundbye og Ivan Sundstrøm.

Tofte 4. januar 2013

 

Skrevet i samarbeid med Egil Hansen og Håvard Kilhavn.

Arne Antonsen, leder Hurum Historielags Bygdesamlinger. (Tlf. 909 65 30)

 

HURUM HISTORIELAGS KYSTSAMLING

Årsrapport for 2012 

Styret har i 2012 bestått av Hans Blichfeldt, Bjørn Heien, Stig Tulin og Knut K. Gransæther som leder.

I tillegg til en rekke gjenstander, eier nå kystsamlingen 4 båter: Narvesen-snekka, Johansen-snekka, Olsen-snekka og en seilsnekke av Knivsviktypen (snekkene har fått navn etter giverne). I tillegg har vi lånt en Kombijolle fra Eplegården.

De første dugnadsonsdagene i 2012 ble brukt til registrering av de mange gjenstander vi hadde samlet, både de som fantes i Ingolf Wegners båtbyggeri fra før og andre som har tilkommet mens Kystsamlingen har vært i virksomhet. Dette arbeidet ble ledet av Bjørn Heien.

Samtidig pågikk skraping og pussing av Johansen- og Olsen-snekka, og Arne Mathiesen jobbet med diverse motorer.

Utover våren startet opprydding ute og inne, brygga ble satt opp, og båtene sjøsatt.  Johansen-snekka var snart kjørbar, og ble brukt til flere småturer utover sommeren. Olsen-snekkas motor måtte stelles litt ekstra med, og den var ikke kjørbar før helt på slutten av sesongen.

Helge Berg sprengte ut plass for toalett som ble satt på plass av Peder Gaarder.

Vi fikk som gave en Knivsvik seilsnekke fra Sande Historielag ved Tore Johansen. Denne hadde stått lagret tørt og var i såpass bra stand at den kunne sjøsettes straks etter at den var hentet i mars av Arne Schjøttelvik med hjelp av flere av oss andre. Motor og propell ble tatt ut, og den ble rigget opp og seilt flere ganger med godt resultat

Ryddingen var en ganske stor jobb, men vi rakk å bli klare til stor åpning 10. juni, med ordfører, journalist og stor reportasje i RHA. Fremmøtet av tilskuere var over all forventning, og takket være stor innsats av hjelpende ektefeller gikk vaffelsalget strykende.

Vårt leieforhold ble dessverre avsluttet en ukes tid etterpå, og vi startet umiddelbart med utflytting.  De fleste gjenstandene ble lagret på Tronstad, mens vi, takket være stor velvilje, fikk plassert båtene og litt annet utstyr på Gerd og Bjørn Heiens eiendom Knivsvikbråtan. Dette gjaldt alle Kystsamlingens eiendeler, mens de gjenstandene vi hadde på utlån fra Hilde Wegner ble trukket tilbake og gikk dermed ut av Kystsamlingens registrering.  Båtene våre fikk plass innerst i Holmsbu båthavn, og der lå de til de ble tatt på land og kjørt til Knivsvikbråtan i slutten av august.

Her har vi etablert oss for vinteren, båtene er tildekket, Knivsvik-snekken er satt i et telt og renskrapet. Arbeide er i gang med å måle den opp for eventuelt å bygge en kopi. På denne og de to brukbare motorsnekkene vil det bli gjort en del utbedringer i vinter.  Narvesen-snekka er i så dårlig forfatning at det kan være tvilsomt om vi makter å gjøre noe med den i nærmeste fremtid.

Vi fortsetter arbeidet med å finne et nytt permanent sted å være. Vi har et par i kikkerten men ingen er 100 % sikre ennå.

3. oktober dro vi til Drøbak i høljregn og besøkte det interessante Kroketønna Motormuseum med etterfølgende besøk på «Den Gamle Baker». Bakverket var nytt.

Fra gården Bergsengene fikk vi i høst noen pene eikestokker, noe vi er svært takknemlige for. Disse vil bli brukt til reparasjoner og andre formål.

Den faste dugnadsgjengen har i tillegg til styret bestått av Helge Berg, Anders Eknes, Birger Fagerli, Arne Mathiesen, Yngvar Mathiesen og Arne Schjøttelvik.  Det kan nevnes at dugnadsarbeidet er meget sosialt og krydres av et ikke uvesentlig innslag av passende historier og muntre bemerkninger.

Storsand januar 2013

Knut K. Gransæther

Rapport fra årbokredaksjonen 2012

For niende år på rad har Hurum Historielag vært ansvarlig for utgivelsen av “Årbok for Hurum”. Årets redaksjonskomite har bestått av Tore Corneliussen, Jan Richardt og Marianne Arctander med Bjørn Glenne som redaktør.

Når det gjelder innhold og design har vi valgt å kjøre samme linje som tidligere. Prisen er også i år satt til 190 kroner. Førjulsalget er omtrent som tidligere år, og vil totalt innbringe kr. 81.420,-. Dette inkluderer også rabattert salg til medlemmer. Overskuddet av årboksalget er historielagets viktigste inntektskilde ved siden av medlemskontingenten.

Vi ønsker fortsatt tips og ideer til artikler og stoff fra både historielagets medlemmer og andre. Vi er også interessert i å komme i kontakt med nye skribenter som kan bidra til at boken fortsatt favner vidt, når det gjelder historier fra gammel og nyere tid fra hele Hurum. Målsetningen er at årbøkene skal ha stoff fra ulike steder og miljøer i Hurum og avspeile alvor og humor i arbeidsliv og dagligliv.

Bjørn Glenne trakk seg som redaktør etter utgivelsen av årets bok. Styret har forespurt Erlend Skaare fra Sætre, og han er villig til å påta seg jobben som ny redaktør. Erlend var tidligere ansatt i Vestfjorden Grafisk AS, og har der hatt ansvaret for design og trykking av årboken siden Historielaget tok over utgivelsen i 2004. Han kjenner derfor godt til hele prosessen. Vi ønsker han velkommen og lykke til med arbeidet. Med ny redaktør vil det også bli oppnevnt en ny redaksjonskomite.

Jan Richardt

Gårds- og slektshistorie-prosjektet, Årsrapport 2012

Prosjektet har avholdt bokmøter ca. hver 2-3 uke på Tofte bibliotek. Det har vært avholdt 21 bokmøter i alt.

Prosjektgruppen har i all hovedsak fortsatt skrivearbeidet med gårdshistoriene. Den har også i år konsentrert seg om gårdene i Klokkarstua-området (gnr 2-12), samt videre nedover rundt Rødby-vannet og mot Holmsbu (gnr 13-25). Gnr. 19-25 er kun skrevet frem til ca. 1750 så langt.  Flere av utkastene er gjennomgått på nytt, særlig vedr 1800-tallet, samt at vi har lagt til tidlig 1900-tallshistorie med opplysninger fra intervjuene som lagets medlemmer har gjort rundt på respektive gårder og aktuelle familier.

Gruppen med frivillige har fortsatt videre å samle inn opplysninger vedrørende 1900-tallshistorien. Historielagets leder koordinerer dette arbeidet. Flere av rodelagene er nær ferdig med sine områder, mens det mangler mer i andre roder.

Gruppen er godt fornøyd med hvordan skrivearbeidet nå er lagt opp, selv om progresjonen går noe saktere enn opprinnelige planlagt. Flere av gårdene har mange underbruk og husmannsplasser. Dette er historie som ofte er svært tidkrevende å finne ut av og det er derfor brukt mye tid på disse gårdsnumrene. Prosjektet har så langt produsert ca. 320 A4-sider gårdshistorie.

Det har det siste året vært minimalt behov for administrativt arbeid i prosjektet, men på noen møter er det blitt brukt litt tid på justeringer av arbeidsfordelingen, samt vært noen diskusjoner rundt hva vi skal ta med og ikke, hvordan disponere stoffet, osv.

Prosjektet har i løpet av siste året forsøkt å få på plass en billedansvarlig uten å lykkes. Det er derfor ønskelig i løpet av 2013 at dette kommer i orden. Vi oppfordrer derfor interesserte til å kontakte prosjektgruppen eller historielagets leder for nærmere informasjon. Oppdraget er svært interessant for en lokalhistorie-interessert og vil ikke ta all verdens av tid. Evt kan 2-3 stykker jobbe sammen om dette.

Vennlig hilsen Prosjektgruppa

 

2012 Fotogruppen – historiske bilder på internett.

Arbeidet i gruppen fortsetter med to frivillige fra Historielaget. Bibliotekets Kate Odden tar frem bildene med tilhørende tekster og informasjon, og angir eventuelt ønsker om supplerende opplysninger. De frivillige supplerer opplysningene og tar seg av det trinnvise arbeidet som er nødvendig for å få bildene tilgjengelig på internett. De frivillige er Inger Stokstad Eriksen og Kari Willoch. I dette arbeidet bestemmes farten av den kapasitet som biblioteket finner å kunne disponere til dette.

Carl I. Willoch