Årsmøte 2014

Årsprotokoll 2014

Hurum Historielags årsmøte 28. februar 2014 ble holdt på Holmsbu Bad og Fjordhotell med ca. 100 medlemmer tilstede. Leder Hans Blicheldt åpnet møtet og ønsket velkommen.

1.  Godkjenning av protokoll
Innkalling og saksliste ble godkjent.

2.  Valg av møteleder
Hans Blichfeldt ble valgt til møteleder.

3.  Valg av to til å underskrive protokoll
Gun Melbye og Tobias Sæther ble valgt.

4.  Årsberetning for 2013
Hans Blichfeldt gjennomgikk årsmeldingen. Han ga en utførlig orientering om virksomheten til de forskjellige komiteene i laget. Det var ingen spørsmål eller kommentarer til beretningen som ble enstemmig godkjent.

5.  Regnskap for 2013
Kasserer Bjørn Heien leste opp det reviderte regnskapet som viste et overskudd på kr. 69 944,71. Regnskapet ble enstemmig godkjent uten merknader. Årsregnskap 2013

6.  Gårds- og Slektshistorie for Hurum. Vedtak om fullmakt til finansiering av frikjøp av komitemedlem
Bakgrunnen for  behovet og ønsket om frikjøp av en prosjektdeltaker fra sin arbeidsgiver, er å øke progresjonen i prosjektet “Gårds- og Slektshistorie for Hurum”. Ved at en kan arbeide fulltid i en kortere periode, sikres  fremdriften og kontinuiteten i arbeidet. Tale M. Eriksen har fått godkjent av sin arbeidsgiver at hun kan jobbe for Historielaget med bokprosjektet 2 dager i uken, fra april 2014. Dersom det viser seg å være nødvendig, vil vi se på muligheten for frikjøp av én person til. Det vil  eventuelt ikke bli aktuelt før høsten 2014.

Styret har allerede søkt om økonomisk støtte til prosjektet. For å være trygge på å ha nødvendig kapital tilgjenngelig på det tidspunkt bøkene skal trykkes, uavhengig av om vi får innvilget våre søknader om økonomisk støtte, vil styret be årsmøtet om fullmakt til å oppta lån, med garanti i oppsparte midler.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet i Hurum Historielag 28. februar 2014, gir styret fullmakt til om nødvendig å oppta lån med begrensing oppad til kr. 500.00,kroner femhundretusen, til finansiering av prosjekt: Gårds- og Slektshistorie for Hurum. Det gis også fullmakt til leder og kasserer å undertegne lånedokumenter på vegne av laget. Det ble reist sørsmål om hvem som skulle stå som arbeidsgiver for den frikjøpte, Tale Eriksen. Styret vil komme frem til en avtale som sikrer både den frikjøpte prosjektdeltaker og  laget. Vi kommer tilbake til en endelig avgjørelse.

Fullmakt til finansiering ble enstemmig vedtatt.

7.  Budsjett
Budsjettet ble lest opp som en orientering. Det var ingen spørsmål eller kommentarer til busjettet. Budsjett 2014

8.  Valg
Leder for valgkomiteen Solveig Øi leste opp valgkomiteens forslag som ble enstemmig vedtatt. Det nye styret består av:

Leder:                  Hans Blichfeldt tar gjenvalg for ett år.

Netleder:             Leif Halvorsen ikke på valg.

Sekretær:           Anne-Kari Nortvedt ikke på valg.

Kasserer:           Aslaug Ask.

Styremedlem:   Eva Bache –Mathiesen ikke på valg.

1. vara:               Bodil Halvorsen tar gjenvalg.

2. vara:               Åsmund Tufteland tar gjenvalg.

Revisorer:
Lillian Pedersen ikke på valg.
Tove Gransæther på valg, tar gjenvalg.

Valgkomite:
Jenny Stokke
Randi Maakestad
Bjørn Pettersen

9.  Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.

Avgående kasserer Bjørn Heien fikk blomster og takk for lang og god tjeneste i laget.

Etter den formelle delen av årsmøtet holdt Jahn Otto Johansen foredrag “Praha, Tsjekkia- en reise i fortid og framid”. Et foredrag med engasjement og artige episoder.

Kvelden ble avsluttet med velsmakende Holmsbutorsk, karamellpudding og kaffe. Vi var 72 til bords.

4/3-2014, Anne-Kari Nortvedt

Virksomhet i Historielaget i 2013.

Laget har 464 medlemmer. Det er holdt 9 styremøter, ett foredragsmøte for medlemmer, og en samling med alle ”aktive” medlemmer – til sammen 46 personer. Det er arrangert 4 lokale turer med Nils Willy Kristiansen som guide, fremmøte her var ikke like bra som i fjor, så vi vil vurdere dette på nytt for 2014. Hovedturen i 2013 var til Cornwall i England, det var 48 medlemmer med på turen som var meget vellykket. Styret er godt i gang med planlegging av tur høsten 2014 og en ny komité planlegger en kortere tur innenlands til våren.
Etter styrets oppfatning arbeides det godt i de forskjellige komiteene. Både på Bygdesamlingen og Kystsamlingen er flere medlemmer kommet til, og det er plass til flere. Ang. Bygdesamlingen er det ikke avklart noe enda om bruken av Kværnhusdalen og styret har anmodet komiteen om å starte planleggingen av bruken av område.
Kystsamlingen er i gang med etablering på ”Slippen” i Holmsbu og vi har fått innvilget en søknad om økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB på kr. 141 000,- som var veldig gledelig.
Nytt av året er turkomiteen for ”kortere historiske turer”. Denne sender ut tilbud om tur til Rørostraktene juni 2014. Vi etablerte også en gruppe- eller komité som skulle arbeide med utvelgelse, skanning og montasje av gamle bilder til utstillingsbruk på aldershjem, skoler, forsamlingslokaler, osv. Dette skulle være i samarbeid med lokalhistorisk samling på biblioteket på Tofte, men pga. av personalskifte og mulige endringer i arbeidsoppgaver, kom vi ikke i gang med dette arbeidet. Styret vil følge dette opp og se på mulighetene for å finne løsninger.
Lagets store prosjekt: Gårds og Slektshistorie for Hurum – er fortsatt i god fremgang. Arbeidet er svært omfattende og krevende. Styret har og arbeidsgruppa har blitt enige om å arbeide for å få til en ordning med ”frikjøp” av én eller to av gruppas medlemmer fra sin arbeidsgiver – for å arbeide med prosjektet på heltid over en kortere periode. Dette er for å sikre fremdriften og skape mer kontinuitet i arbeidet. Styret legger dette frem som egen sak på årsmøte.
Årboka har ny redaktør og redaksjonskomite, vi takker for årets bok, som har mange interessante historier og fortellinger. Også i år har boksalget gått bra, og en takk til de som sørger for dette.
Styret takker alle for innsatsen i 2013. Rapportene fra komiteene viser stor aktivitet, dette i tillegg til god oppslutning på arrangementer, gir styret inspirasjon til videre arbeid.
Vel møtt til ett nytt arbeidsår, med oppfordring til enda flere ”aktive” medlemmer, det er flere oppgaver å ta fatt på.

Styret

Hurum Historielags Bygdesamlinger
Bygdesamlingene åpna sesongen i år med et samarbeid med Hurum Bygdekvinnelag. Dette ble ei utstilling med aktiviteter for barn og voksene med tema: ”Hva lekte vi med?”. Utstillingen gikk over to dager, den 8. og 9. juni. Damene fra Bygdekvinnelaget hadde pyntet opp utstillingslokalene med blomster og leker. Mange personer bidro med å fortelle historier og eventyr og aktivisere publikum i leiker, som å hoppe slengtau, kaste på stikka, vippe pinne, hesteskokasting, gå på stylter samt hoppe paradis. Dette var meget populært; her lærte mange barn noe nytt om hva vi som er litt oppe i åra holdt på med. Damene serverte også en liten smak med rabarbrasuppe. Kafeen var åpen begge dagene, og nystekte vafler gikk unna i store mengder. I ettertid har vi fått flott tilbakemelding om denne formen for aktiviteter i forbindelse med åpne dager, og vi har blitt oppfordret til å videreutvikle et slik samarbeid med Bygdekvinnelaget og andre organisasjoner. Besøkstallet på disse to dagene var meget bra, langt innpå rekord.

Videre utover i sommer var Bygdesamlinga åpen for publikum ytterligere to helger,med kaffe- og vaffelsalg. Det var meget bra besøk også disse dagene.
Det var i sommer 20 år siden Bygdesamlinga ble etablert og åpnet i låven på Tronstad.
Dette ville vi markere: Egil Hansen lagde en fotomontasje om historien og utviklingen av samlinga i disse årene. Samtidig med at dette arbeidet pågikk, kom den triste meldingen om at cellulosefabrikken på Tofte skulle nedlegges. Dette resulterte i nok ei bildesamling, som viste et tilbakeblikk på de to cellulosefabrikkene på Tofte og miljøet rundt. Disse to fotomontasjene stod oppe i hele sommer. Deler av dette var også med på Toftedagen og Sætredagen. Interessen var stor og vi har fått bra tilbakemeldinger.
Noen av skolene i Hurum har også i år besøkt Bygdesamlinga: Sætre skole med to klasser, og Tofte skole med én klasse. I tillegg var hele personalet på Sætre barneskole der på et eget besøk. Flyktningehjelpen i Hurum har også besøkt oss med ei gruppe og en vennegjeng på fra Asker på dagstur til Hurum var også innom. Vi begynner å bli kjent.

Nye gjenstander gitt til Bygde- og Kystsamlinga
Det er ikke alt som er registrert ennå, men det har kommet inn over 200 gjenstander.
Vi takker alle som har villet overlate mange gamle og spennende ting til Historielaget:
Olle Johny Mathisen, Tofte.
Berit Brekke, Oslo.
Rita og Jan Richardt, Sætre.
Eva Lippert, Verket.
David Worsley, Storsand.
Steinar Eng, Storsand.
Lars Hansen, Tofte.
Egil Mohn, Knivsvik.
Gerd og Bjørn Heien, Knivsvik.
Eva og Magne Myrene, Kana.
Gunnar Fagerli, Sætre.
Ingrid Solveig og Harald Nordby, Svelvik.
Britt og Bent Bjørnstad, Filtvet.
Jens Petter Blichfeldt, Kana.
Henry Hennum Pasala, Klokkarstua.
Lise Antonsen, Oslo.
Håvard Kilhavn, Tofte.
Arne Langeland, Holmestrand.

Status for Låvebygningen og Kvernhusdalen
Når det gjelder utstillingslokalene i låven, er det i disse dager i ferd med å skje store forandringer. Jens Petter Blichfeldt kom i sommer med det glade budskap om, at han ville stille midler til rådighet for å få nytt lysanlegg i lokalene. Dette er noe vi har ønsket oss lenge, ikke bare for bedre lyssetting, men også for å få ryddet opp i gammelt anlegg.
Vi takker Jens Petter for dette, og for et meget godt samarbeid forøvrig.
I Kvernhusdalen har det også skjedd store ting: Jonny Berg har dreiet noen nye ruller under bordet. Bjørn Heien har laget ett nytt og lengre bord, slik at vi kan skjære lengre materialer. Sagbladet er slipt opp på et slipeverksted. Gårdssaga er nå i full drift. Etter intens jobbing med finjustering av det gamle utstyret produserer vi nå materialer på løpende bånd.
Vi har alt hatt flere oppdrag, blant annet for Kystsamlinga og for Jens Petter, som forsyner oss med tømmer. Det jobbes også med å ta i bruk smia og snekkerverkstedet som utstillingslokaler, så nå er det snart et ferdig museumstun i Kvernhusdalen, som kan tas i bruk i forbindelse med åpne dager.
I samarbeid med Jens Petter er det satt ned stikk rundt det området i Kvernhusdalen som Historielaget ønsker å ta i bruk og utvikle i forbindelse med de bygningene som står der.
Dette er et langsiktig prosjekt som vi må planlegge nøye.
Hilsen gjengen på Bygdesamlingene: Arne Antonsen, Idar Bakke, Jonny Berg, Leif Halvorsen, Egil Hansen, Bjørn Heien, Håvard Kilhavn og Arne Sundbye. Vi ønsker Jonny Berg velkommen som nytt medlem i gjengen.
Tofte 9. januar 2014

Leder for Bygdesamlingene: Arne Antonsen – skrevet i samarbeid med Egil og Håvard.

Hurum historielags kystsamling
Styret har i 2013 bestått av: Hans Blichfeldt, Bjørn Heien, Stig Tulin og Knut K. Gransæther som leder. I tillegg til en rekke gjenstander eier nå Kystsamlingen 3 båter: to motorsnekker og en seilsnekke som har vært i bruk i sommer. Blant annet deltok vi med alle (på tilskuerplass) i roregattaen Bogen – Holmsbu i juli, og seilsnekken og Johansen-snekken var på Sætredagene i august. Vi eier også flere båtmotorer med både bensin-, diesel- og påhengsmotorer. Narvesensnekken var, til tross for en interessant historie, meget forfallen. Med omfattende råte i skrog og dekk, samt med en frostsprengt motor, var den så dårlig at den måtte kondemneres i vår.
Vi har overvintret på Gerd og Bjørn Heiens eiendom Knivsvikbråtan, hvor vi har hatt tilgang til snekkerverksted og arbeidsrom. Her har to av gruppens medlemmer i vinterens løp bygget hver sin båt, respektive en 10’ rojolle og en 17’ seilsnekke. Disse er laget i privat regi, men den innvunne erfaring vil komme kystsamlingen til gode. Begge båtene ble meget vellykkede.
I mai arvet vi mye verktøy og noe materialer fra avdøde Gunnar Fagerli på Sætre, dette vil bli brukt i vår fremtidige virksomhet.
Forøvrig er det i vinterens løp utført oppussings- og reparasjonsarbeid på våre 3 båter, blant annet er det reparert et spant i seilsnekken, samt at propellhullet er tettet i den samme, den har også fått nye tiljer og er nå ren seilbåt.
Arne Schjøttelvik har levert rimelig furutømmer som er skåret opp til båtbord på «Knivsvikbråtan minisagbruk».
Vi har etablert et samarbeide med Ole og Jan Olsen som er båtbyggere i Bogen, og det har vært gjensidige besøk. Likedan har Tore Johansen fra Sande Historielag vært hjelpsom men råd og vink, både praktisk og i historisk sammenheng.
Vi så på flere alternative steder for permanent etablering av kystsamlingen, og det endte med at vi nå har leid Slippen i Holmsbu av Holmsbu Vel i samarbeid med Hurum Eiendomsselskap kf, og er nå flyttet inn der.
Vi planlegger å lage et tilbygg med snekkerverksted, og Tor Erling Gransæther tegnet et utkast som ble godkjent av de kommunale myndigheter.
I august flyttet vi fra Knivsvikbråtan og begynte straks med opprydning både inne og ute. Det er satt inn to nye dører, innvendig paneling begynner å bli ferdig, peisen og den gamle pipen er fjernet, det er lagt varmekabel i et av smårommene, loftsrydding er gjort, ny Lecapipe og en brukt Jøtulovn er montert. Vi bør kunne begynne å flytte utstillingsgjenstander og annet utstyr på plass utpå nyåret.
Birger Kaldal har ryddet opp bak huset med pigging og gravemaskin (for plass til tilbygget), Ivar Lærum var til stor hjelp ved bortkjøring av overskuddsmasse.
Dette arbeidet stoppet i november da vårt budsjett var oppbrukt. Imidlertid fikk vi en gledens dag da vår søknad om støtte fra Sparebankstiftelsen DNB ble innvilget med kr. 141 000,- i desember, så vi vil fortsette med grunnarbeidet og tilbygg.
Båtene ble tatt opp og tildekket i september, etter å ha ligget i Holmsbu havn i sommer.
Slippen har hele tiden vært utsatt for fuktighet fra en liten (iblant til dels stor) bekk i skråningen bak huset. Vi diskuterte flere løsninger på dette, vi bestemte tilslutt å lage en liten demning og legge et grovt drensrør fra denne og ned i sjøen. Dette ble gjort, og har hittil fungert utmerket i perioden med mye regn. Hurum Eiendomsselskap kf har betalt for deler av arbeidet.
Den faste dugnadsgjengen har, i tillegg til styret, bestått av: Helge Berg, Anders Eknes, Birger Fagerli, Arne Mathiesen, Yngvar Mathiesen og Arne Schjøttelvik. Like før jul fikk vi en ny mann: Jo Wennesland. Til sammen har vi klart å gjennomføre til dels større oppgaver som nevnt ovenfor. Det sosiale og lystbetonte preg over denne gjengen er til fulle bevart i 2013.

Januar 2014, Knut K. Gransæther

Gårds- og slektshistorie-prosjektet
Prosjektet har avholdt bokmøter ca. hver 2.–3. uke på Tofte bibliotek. Det har vært avholdt 23 bokmøter i alt. Prosjektgruppen har i all hovedsak fortsatt skrivearbeidet med gårdshistoriene. Den har også i år konsentrert seg om gårdene i Klokkerstua-området (gnr. 2-12), samt videre nedover rundt Rødbyvannet og mot Holmsbu (gnr. 13-27). Flere av utkastene er gjennomgått på nytt, særlig vedr 1800-tallet, samt at vi har lagt til 1900-tallshistorie med opplysninger fra intervjuene som lagets medlemmer har gjort rundt på respektive gårder og aktuelle familier. Gnr. 23-27 er kun skrevet frem til ca. 1800 så langt.
Vedr Hurums tidligste historie har Håvard Kilhavn skrevet ut dette for de fleste av gårdene pr. d.d. Dette omfatter forminner, middelalderhistorie, gårdsnavnenes opprinnelse, mm. Han har gått gjennom trykte middelalderkilder og funnet frem de dokumenter som er aktuelle for Hurum, slik at innholdet her kan skrives inn i de ”berørte” gårdshistoriene.
Prosjektet har i løpet av siste året funnet frem til ca. 375 (eldre) bilder fra gårdene i Hurum gjennom historielagets bildesamling. Vi har innledende begynt å gå nærmere gjennom dette materialet for å plukke ut hva som skal brukes.
Det har det siste året vært lite behov for administrativt arbeid i prosjektet, men i de senere møtene i høst er det brukt litt tid på noen diskusjoner rundt justeringer av hva vi skal ta med og ikke, hvordan disponere stoffet, osv. Videre har vi i samarbeid med styret gjennomgått bøkenes størrelse, antall sider, papirtykkelse og annet omfang. Da prosjektet i sin tid ble vedtatt, ble det bestemt at slike ting skulle endelig vedtas i 2013, derfor disse diskusjonene nå. Styret har i tillegg også i løpet av året kommet med ønske om en viss kvalitetsmessig oppgradering av bøkene utover det som tidligere var planlagt.
Videre har det, for å prøve å øke progresjonen i prosjektet, vært diskutert med styret å skaffe (eksterne) økonomiske midler for å kunne kjøpe fri noen av prosjektdeltagerne fra ordinær jobb, slik at de kan sitte deltid og skrive på prosjektet. Det vil jobbes videre med dette, og kan trolig iverksettes fra mars 2014 om midler blir tilgjengelig.

Prosjektgruppa

Årsrapport fra årbokredaksjonen
Hurum Historielags tiende utgivelse av «Årbok for Hurum 2013» ble tilrettelagt og produsert av redaksjonskomitéen bestående av redaksjonssekretær Gun Elisabeth Melbye og redaktør Erlend Skaare. Jan Richardt bisto som konsulent.
Innhold og design ble holdt i samme stil og sjanger som foregående utgivelser. Prisen på boken ble i år oppjustert noe, etter å ha kostet kr 190,- i flere år. Årets ordinære utsalgspris ble høynet til kr. 220,- pr. bok. Førjulssalget er omtrent som tidligere år, men med prisøkningen vil dette i skrivende stund medføre en innbringende inntekt på kr. 99.498,- hvilket også inkluderer rabatt til Historielagets medlemmer. Overskuddet av årboksalget utgjør en vesentlig del av Historielagets inntektskilde.
Redaksjonen er forespurt om å fortsette arbeidet også i 2014 – og har takket ja til en ny utgave. Det kom inn mange gode historier – og resultatet ble en god slump overskuddsmateriale som ikke fikk plass i 2013-utgaven. Dette gir et godt startgrunnlag for neste utgivelse, der flere godbiter vil bli publisert. Redaksjonen tar gjerne imot artikler og tips om gode og viktige historier og vitnesbyrd om dagligliv og større hendelser i gammel tid. Da ikke alle som har en historie å fortelle nødvendigvis selv er skriveføre, ønsker redaksjonen å få tips om fortellere – slik at disse kan bli intervjuet og få nedtegnet sine fortellinger.
Redaksjonskomitéen har forespurt Jan Richardt om å bli med i 2014, hvilket han sa seg villig til. Det er rom for flere i komitéen, dersom noen skriveføre ønsker å bidra.
Det er også etablert kontakt med våre nabokommuner i Røyken og Svelvik – om utveksling av årbøker. Regionen har mange fellestrekk og mye felles historie – og det er viktig at vi, med interesse for historie, samarbeider over kommunegrensene.

Erlend Skaare

Fotogruppen
Historielagets fotogruppe har siden 2006 skannet, tekstet og lagt ut historiske fotografier på internett slik at allmennheten lett kan få tilgang til bildene. Fotogruppen består i dag av Inger Stokstad Eriksen og Kari Willoch. De samarbeider med Kate Odden på biblioteket hver torsdag formiddag. Antall fotografier som hittil er lagt ut på internett er ca. 3000. Det gjenstår 150 fotografier av samme tekniske type, og 150 negativer som er brukt i en utgivelse om norske gårder. Disse 300 bildene kommer ut på internett i løpet av året. Fotogruppen er klar for flere oppdrag og biblioteket har 450 bilder på glassplater. Biblioteket vil vurdere hvordan disse skal behandles.

Carl I. Willoch