Årsmøte 2011

ÅRSBERETNING FRA STYRET 2010
Årsmøte i Hurum Historielag ble holdt på Holmsbu Bad og Fjordhotell 25. februar 2011.

Leder Hans Blichfeldt åpnet møte og ønsket velkommen til 75 medlemmer.
Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent etter at saken vedr. oppnevnelse av vedtektskomiteen ble tatt inn i årsmeldingen. Etter valget fikk styret denne sammensetning:

Styret etter årsmøte 25. februar 2011

Leder: Hans Blichfeldt – Ikke på valg
Nestleder: Jan Richardt – Valgt for 2 år
Sekretær: Torunn Furuvald – Gjenvalgt for 2 år
Kasserer: Astrid Sørlie – Ikke på valg
Styremedlem: Eva Bache-Mathiesen – Valgt for 2 år
1. Varamedlem: Bjørn Gunnar Heien – Valgt for 2 år
2. Varamedlem: Lillian Pedersen – Ikke på valg

Revisor: Arne Holtvedt – Ikke på valg

Magne Myhrene – Gjenvalgt for 2 år

Valgkomite
Nils Willy Kristiansen – 2 år igjen
Ellen Fjeld Nilsen – 1 år igjen
Solveig Øi – Valgt for 3 år

 

VIRKSOMHET I HISTORIELAGET 2010
Hurum Historielag har 389 medlemmer.
Det er avholdt 9 styremøter.
En representant fra laget deltok på den nasjonale veterandag/frigjøringsdagen 8. mai.
Hurum Historielag deltok i planleggingen og igjenomføringen av kulturminnedagen
11. september på Grønsand gård.

I oktober ble det holdt slektgranskingskurs på Hurum ungdomsskole.
23. november hadde vi foredragskveld for medlemmene på Hurum ungdomsskole.
Foredragsholder var Kjell-Erik Berntzen som holdt et interessant foredrag om oppveksten på Tofte etter krigen. Det var stor deltagelse med over 60 medlemmer.
”Den store medlemsturen” gikk i år til Nordmandie, 49 deltagere.
I dette meldingsåret har ”Transkriberingsgruppen” avsluttet sitt arbeid. De startet i 1999 og har jobbet kontinuerlig siden. Torunn Haug, Astrid Sørlie og Liv Kristensen har alle vært med helt fra starten av. I 2001 kom Solfrid Furuholt, Berit Lindberg og Bodil Norvik Nilsen, med.
I tilegg til disse har: Aud Karlsen,Reidun Andersen, Jørgen Svennevig, Steinar Andersen, Sissel Høy Cappelen, Randi Maakestad og Jan Ricardt bidratt.
Alle som driver med slektsforskning vet å verdsette dette arbeidet.
En stor takk til disse for en fenomenal innsats.
Styreleder har deltatt på møte med en gruppe som planlegger oppsetting av ett historisk Spill (Spel), ” Hurum Spillet” som skal ta utgangspunkt i gammel historie på Hurum. Vi har sakt oss villige til å være med å gi innspill til utforming av tekst til Spillet. Det kan også bli spørsmål om deltagelse i planleggingen og selve gjennomføringen av prosjektet. Initiativtagerne til prosjektet vil gi en nærmere orientering om dette på årsmøte.
Styret takker alle som har deltatt i de forskjellige komiteene for innsatsen igjennom året. Det er mange frivillige timer som er nedlagt: På Bygdesamlingen, Kystsamlingen, Hurums Gårds og Slektshistorie gruppe, Fotogruppe og Årbokkomiteen.
Viser ellers til rapport fra de enkelte komiteene.
Lagets mangeårige revisor Arne Holtvedt døde i sommer. Arnes familie ønsket å gi gaver som kom inn ved hans båre til Hurum Historielag.
Det ble gitt kr. 20.650,- som er øremerket prosjektet ”Gårds og Slektshistorie for Hurum”
Vi takker hjerteligst familien for den sjenerøse gaven.
Takk også til alle som bidro til pengegaven.

Styret

KYSTSAMLINGENE I KNIVSVIK
Styret har i år bestått av Hilde Wegner, Peder Gårder, Hans Blichfeldt, Bjørn Heien, Stig Thulin, og Knut K. Gransæther som leder.
Første del av året ble viet til helskraping, oppussing og diverse småreparasjoner av motorsnekken vi fikk av familien Johansen i Holmsbu i fjor. Motoren ble, etter en del vennlig, men bestemt overtalelse, tatt ut og overhalt. Snekken ble behandlet med Benarolje og sjøsatt 1. juni. På grunn av lang tid på land lakk den en del, men med noen mauringer med sagflis ble den ganske tett. Motoren hadde startet på land, men vel om bord var samarbeidsviljen vesentlig mindre, så den ble tatt ut igjen ved hjelp av Bjørn Heiens traktor. Etter skifting av stempelfjærene ble den satt om bord igjen, og det ble foretatt et par prøveturer. Moring ble støpt av Bjørn, løftet ut og lagt på plass ved hjelp av nevnte traktor.
Det elektriske anlegget er gjennomgått og utvidet, blant annet med måler for vårt forbruk, samt belysning i taket på nybygget m.m. utført av Anders Eknes. Bjørn lagde og monterte navn og skilt på vest-veggen av båtbyggeriet.
Så snart været tillot det, ble husene malt utvendig og vinduer kittet og malt, vesentlig av Birger Fagerli og Yngvar Mathiesen. Det ble i løpet av sommeren foretatt opprydding utvendig, her gjenstår det en del, som vil bli utført til våren.
Peder har ferdigstilt den nye prammen, som nå er satt opp i den nye del av bygget, som vi tenker skal bli brukt til utstillinger av mer eller mindre historiske gjenstander. Vi har noen, men flere vil bli samlet etter hvert. Over jul vil vi planlegge hvordan utstillingene skal ordnes.
I løpet av august og september ble den del av skinnene på slippen som ligger i vannet tatt opp og skiftet ut med nye, som Peder greide å skaffe fra skraphandlere. De gamle var så opprustet at slippen ikke lenger var brukbar. Hele jobben gikk uventet smertefritt og greit, med bare et tilfelle av ufrivillig bading. Hurum Energiverk sponset oss med galvaniserte bolter, noe vi er meget takknemlige for.
I august fikk vi en motorsnekke av Sverre Olsen på Tofte. Den ble kjørt til Knivsvik av Arne Schjøttelvik med traktor, som også har vært særdeles nyttige ved andre anledninger. Den er nå under oppussing i båtbyggeriet. Arne Mathiesen foretar overhaling av motoren. Han har også i løpet av året overhalt og startet vår Rapp-motor, som nå er montert på en betongplatting i båtbyggeriet for senere å kunne startes og kjøres her.
Helge Berg har begynt å sprenge ut plass for toalett bak huset, men arbeidet er nå stoppet for å tas opp igjen til våren.
Nå er Johansen-snekken og prammene tatt på land likedan Narvesen-snekken som vi fikk i fjor fra Tofte. Prammene er plassert i nybygget stativ, og alt er tildekket for vinteren.
Den 14. september var vi alle på et interessant besøk på museet i Svelvik, og ble vist rundt av ekteparet Høyli, som er bestyrere her. Etterpå var det kaffe og kaker i deres leilighet ved sundet.
For øvrig er vårt kaffe- og småkakebehov utmerket dekket av Hilde, som utrettelig har sørget for velfylte kaffekanner og småkakefat, samt med gløgg og pynting til juleavslutningen 14. desember.
I tillegg til styret er det nå ytterligere 6 mann som er noenlunde faste på våre onsdagsdugnader: Helge Berg, Anders Eknes, Birger Fagerli, Arne Mathiesen, Yngvar Mathiesen og Arne Schjøttelvik. I tillegg er det flere andre som har dukket opp sporadisk.
Ønsket fra forrige års beretning om jobbing, prat og et godt sosialt miljø er til fulle oppfylt.

Knut K. Gransæther

BYGDESAMLINGEN PÅ TRONSTAD
Det ser ut til at publikum har fått øynene opp for Bygdesamlingene, for besøket i år har vært meget bra. Vi har hatt tre åpne dager med bra besøk hver gang og hatt besøk av mange interesserte og positivt overraskede mennesker fra både utenbygds- og innenbygds. Det har kommet mange hyggelige tilbakemeldinger på samlingene.
Søndag 5. juni fikk vi et hyggelig besøk av Røyken Historielag med over 20 medlemmer.
Det var en fin og varm sommerdag, så etter omvisninga fikk vi en lang og hyggelig prat mellom tillitsvalgte og medlemmer i foreningene våre over en kaffikopp og noe attåt.’

Tre private grupper har også avtalt og besøkt oss i sommer. Dette kan bety at vi begynner å bli mer kjent også utenfor kommunegrensen. Skolene i Hurum har også i år vært på besøk, med 4. trinn fra Filtvet, Folkestad og Sætre skole. Sætre stilte med to klasser. De spurte om vi kunne vise dem noe mer spennende, og vi tok dem med ut til dyssegrava og gravrøysene på Rødtangen. Dette ble to minnerike turer for oss også. Det kom mange artige spørsmål og kommentarer da de satt og spiste nistepakka si oppe i røysene. Gravhaugene rundt Tronstad er også populære som ekstraomvisning.

SAMLINGENE I LÅVEBYGNINGEN
Etter at sommerens omvisninger er ferdige har vi flyttet en del på utstillingen for å gjøre plass til steinaldersamlingen som vi jobber med utover nå, og en utstilling om Hurums geologi som blir neste prosjekt.
STEINALDERSAMLING
I de siste årene har vi fått inn en del fine gjenstander fra steinalderen. I samarbeid med arkeolog Håvard Kilhavn ønsker vi å bygge videre på dette og lage ei steinalderutstilling i bygdesamlingen. Målgruppe for utstillingen er først og fremst skoleklasser. Av Riksantikvarens database over fornminner fremgår det at drøyt 30 arkeologiske funn oppbevares privat i Hurum, fordelt på omtrent 15 ulike eiendommer. Dersom vi kunne få disse med i utstillingen ville den bli både representativ og interessant. I løpet av høsten har vi funnet fram til hvilke personer som ifølge registeret skal oppbevare slike funn, og sendt dem brev med oppfordring om å deponere disse gjenstandene i bygdesamlingen. Responsen på disse henvendelsene har dessverre vært nokså laber. Flere har også fortalt at det var personer som nå er døde eller gamle som fant disse tingene og at de siden har blitt rotet bort. Vi synes det er synd at folk ikke har tatt bedre vare på slike uerstattelige gjenstander og enda mer synd er det når folk rett og slett ikke vil bidra til å lage en utstilling, som tross alt dreier seg om vår alles felles fortid. Desto hyggeligere er det derfor å kunne fortelle om de som har bidratt:

Eva Bache-Mathiesen, Filtvet: Har deponert en flintdolk fra yngre steinalder.
Gunnar Fjeldstad, Østeren søndre: Har deponert ei skafthullkølle fra yngre steinalder.
Jon Folkvord, Grinda: Har deponert ei trinnøks fra eldre steinalder.
Julie Clements Holmsbu: Har deponert ei stor ryggflekke av flint, som har blitt brukt som bor.
Truls Lien, Holtnes: Har deponert ei øks og flere funn fra både eldre og yngre steinalder.
Kari Sjøstrand, Storsand: Har deponert en (særdeles godt bevart) skafthulløks fra yngre steinalder.
Gjennom arbeidet med steinaldersamlingen har vi også fått inn en rekke funn fra Filtvet, deponert av Arthur og Lillyane Lie. Blant disse funnene lå det som må betegnes som årets arkeologiske sensasjon fra Hurum: Et fragment av ei bronseøks fra yngre bronsealder (ca. 1100-500 f.Kr.). Slike er meget sjeldne og dette er kun den femte bronsegjenstanden fra bronsealderen som er funnet i Hurum. Øksa er nå overlevert til Kulturhistorisk museum i Oslo. Etter at arkeologen hadde vært på besøk er det også blitt registrert hele åtte gravhauger/gravrøyser på Filtvet, der man tidligere ikke visste om noen slike. Dette er illustrerende for noe vi har erfart flere ganger i arbeidet med samlingen: Der det fra før er registrert at folk oppbevarer arkeologiske funn, får vi gjerne se ti ganger mer som ikke er kjent fra før, når vi kommer for å ta en titt.
Fragment av bronseøks fra yngre bronsealder (ca. 1100-500 f.Kr.), funnet på Filtvet
Nye gjenstander til Bygdesamlingen og Kystsamlingen
Gjenstander som kommer til Kystsamlingen blir nå registrert i Bygdesamlingens arkiv.

Vi takker for alle bidrag i år og har sendt tilbakemelding til alle giverne.

Unni Blomkvist, Slemmestad Jan Sørlie, Tofte
Unni og Arne Smidt, Sætre Hurum Energiverk A/S, Tofte
Gerd og Bjørn Heien, Knivsvik Ronald Hansen, Tofte
Venche Martinsen, Tofte Carina og Bjørn Roar Lærum, Knivsvik
Jan Richardt, Sætre Ragnhild og Bjørn Kristofersen, Holmsbu
Bjørn Fretheim, Tofte Birger Fagerli, Sætre
Ole Johnny Mathisen, Tofte Yngvar Mathisen
Georg Omstedt, Sætre Åge Arnesen, Svelvik
Marianne Bogen, Tofte Knut Gransæther, Storsand
Per Furuholt, Ulvekula Stig Thulin, Sætre
Inger Lise Nøkleby, Verket Hilde Wegner, Knivsvik

KVERNHUSDALEN OG GÅRDSSAGA
I samarbeid med Jens Petter Blichfeldt har vi gravd ei god dreneringsgrøft langs veien opp til bygningene i Kværnhusdalen. Gårdssaga begynner å bli ferdigmontert for ordentlig testing.
Vi har i år montert motor og drivverk, sikkerhetsinstallasjoner og det gamle sagbladet. Vi så at gjengene på akslingen gikk feil vei. Men vi har bekjentskap som er dyktig ved dreierbenken, (Ole Jonny Myhre), som fikset gjengene.
Drivremmen måtte restaureres ved å kappe vekk noe dårlig og sy dette sammen igjen med skinnremmer. Dette ble mesterlig utført av Bjørn Heien. Vi har også vært på Hurum fabrikker og tigget festeskinner for motoren. Sagbladet var så ustabilt, at vi bestemte oss for ikke å bruke det. Derfor gikk vi til innkjøp av et nytt blad. På nyåret står det bare igjen å montere det nye bladet og i tillegg lage og montere festekroker for tømmeret. Så det nærmer seg den virkelige testdagen.

I høst fikk vi den triste beskjeden at Frank Gulliksen hadde gått bort. Frank har vært med på Bygdesamlingen nesten fra begynnelsen. Han var en nevenyttig kar og har jobbet med innredningen i låvebygningen og bygningene i Kværnhusdalen. Han var god å ha når det kom opp spørsmål om historien bak mange av gjenstandene i samlingen og var selv en stor bidragsgiver av gjenstander.Vi savner alle de fine historiene som kom under kaffepausene om oppveksten hans i Sagene og om alt han opplevde under krigen.
Hilsen dugnadsgjengen på Bygdesamlingene:
Arne Antonsen, Idar Bakke, Leif Halvorsen, Egil Hansen, Bjørn Heien, Håvard Kilhavn, Arne Sundbye, Ivan Sundstrøm.
Tofte 30 desember 2011.
Skrevet i samarbeid med Bjørn, Egil og Håvard.
Arne Antonsen (leder Hurum Historielags Bygdesamlinger)

Åpne dager på Bygdesamlingen i 2012: 16.6 – 14.7 – 11.8.

Det arbeides med å gjøre Bygdesamlingen mer tilgjengelig for publikum utover de faste oppsatte dagene i sommer.

ÅRBOK FOR HURUM 2011
Årboken for 2011 forelå ferdig den 18. november i et opplag på 800. Boken er på 96 sider og inneholder 14 artikler med illustrasjoner. Også denne gang fikk vi benytte samtlige artikler og bilder gratis, inkludert forsidebildet som viser altertavlen i Holmsbu kirke, malt av Reidar Fritzvold. Det øvrige arbeidet inntil trykkeriet overtar, skjer også ved frivillig innsats. Redaksjonen kan fortsatt glede seg over at det er rikelig stoff å øse av. Hurum kommunes lokalhistoriske arkiv er en rik kilde til tidsriktige illustrasjoner. Dessuten bidrar flere av forfatterne med private bilder til sine artikler. Målsettingen er at årbøkene skal bringe stoff fra ulike steder og ulike miljøer i Hurum og avspeile alvor og humor i arbeidsliv og dagligliv, både i eldre og nyere tid. Medlemmene i redaksjonen skriver selv artikler, i tillegg får vi en del stoff og tips om emner og kilder både fra historielagets medlemmer og andre. Dette er svært positivt og nødvendig for å skape bredde og variasjon i stoffet. Ta derfor kontakt med oss hvis dere har en beretning eller historie - stor eller liten - som dere vil dele med andre. En trenger ikke være profesjonell for å skrive, så å si alle som bidrar til bøkene er amatører.

Redaksjonen har i 2011 bestått av Bjørn Glenne (redaktør), Marianne Arctander, Jan Richardt og Tore Corneliussen. Hurum Historielag overtok utgivelsen av Årbok for Hurum i 2004, og 2011 er således den åttende årgangen fra vår hånd. Fra 1996 til 2003 ble årbøkene utgitt i regi av Hurum Kommunes, bygdeboknemnd og salget bidro til finansieringen av tredje bind av Hurums historie.

Jan Richardt

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE-PROSJEKTET
Prosjektgruppen har først og fremst fortsatt skrivearbeidet med gårdshistoriene. Vi har også i år konsentrert oss om gårder i Klokkarstua-området (gnr 2-12), samt videre nedover rundt Rødby-vannet (gnr 13-19). Dette omfatter både gårdshistorie og slektshistorie. Flere av gårdene i området (Hov, Killingstad, Berg) har et stort antall underbruk og husmannsplasser. Dette er historie som ofte er svært tidkrevende å finne ut av og det er derfor brukt mye tid på disse gårdsnumrene.
Vi har i løpet av året justert arbeidsdelingen blant prosjektgruppens medlemmer noe, slik at skrivearbeidet nå går mer effektivt. Vi har også brukt tid på å justere hva som skal være med under hvert gårdsnummer og hvor detaljert med opplysninger det skal være. Gruppen er godt fornøyd med hvordan arbeidet nå er lagt opp. Prosjektet har så langt produsert ca 260 A4-sider gårdshistorie.
Vår gruppe med frivillige har ufortrødent fortsatt videre å samle inn opplysninger vedrørende 1900-tallshistorien. Historielagets leder administrerer dette arbeidet. Vi har organisert dette slik at kommunen er delt opp i 6 roder, hvor det er et rodelag i gang i hver rode, som oppsøker gårdene som ligger her. Flere av rodelagene nærmer seg ferdig med sine områder, mens andre ligger mere midt i prosessen. Det har vært et visst problem å få til avtaler med de som skal intervjues. Det ble i mars holdt et fellesmøte for de frivillige, som en oppfølging til opplæringsmøtet vi hadde i oktober 2010.
Det har det siste året vært mindre behov for administrativt arbeid i prosjektet, men på noen møter er det blitt brukt litt tid på oppjustering av intervjuskjemaet de frivillige bruker, etter hvert som prosjektgruppa har blitt klar over mangler ved dette. Vi har i løpet av året fått inn en ny deltager i prosjektgruppa, Emil Halset fra Tofte. Han vil bl.a. jobbe med å ”etter-innsamle” slike opplysninger. Videre har vi fått med Roy Jørgensen (Filtvet/New York). Han vil forsøke å kartlegge familiene historisk i området Filtvetstranden-Nordstrand og skrive om disse.

Vennlig hilsen Prosjektgruppa

FOTOGRUPPEN – BILDER PÅ INTERNETT
Arbeidet i gruppen fortsetter etter samme opplegg som tidligere i samarbeid med bibliotekets ansatte. Historielagets innsats er redusert til to personer som arbeider en dag i uken i takt med bibliotekets kapasitet. Disse to er Kari Willoch og Inger Stokstad Eriksen. På internett er det nå omtrent 2500 historiske bilder fra bibliotekets samling.

Carl I. Willoch

TRANSKRIBERING AV KIRKEBØKER FOR INTERNETT 2011
I løpet av året 2011 har gruppen lagt ned arbeidet med å transkribere kirkebøkene for Hurum Vi gjorde oss ferdige med annen gangs korrekturlesing av dåpsfilene og har fått tilbakemelding fra digitalarkivet om at de gamle filene er erstattet med de nye.
Med dette sier vi takk for oss, med håp om at riktig mange har nytte av arbeidet vårt.
Takk til de medlemmene i historielaget som har vært med oss i kortere perioder.
Liv Kristensen, Berit Lindberg, Astrid Sørlie. Bodil Norvik Nilsen, Aud Karlsen, Solfrid Furuholt og Torunn Haug.
Torunn Haug