Årsmøte 2015

Årsprotokoll 2015
Årsmøtet ble holdt på Holmsbu Bad og Fjordhotell den 27. februar 2015 – med rundt 60 medlemmer til stede.  Leder Hans Blichfeldt åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 1.  Godkjenning av protokoll.
Leder refererte datoer for utsendelse av innkallingen, (mail sendt: 12.02.15 – vanlig post sendt den: 13.02.15). Han opplyste om at det var kommet inn forslag om endring av prinsippet for kontingentfastsettelse og størrelsen på kontingenten. Leder foreslo å ta denne sak opp under sak 6.

Vedtak: innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt.

Sak 2.  Valg av møteleder.
Hans Blichfeldt ble valgt til møteleder.

Sak 3.  Valg av to til å underskrive protokollen.
Tove Ekern og Bjørn Kristoffersen ble valgt.

Sak 4.  Årsberetning for 2014.
Hans Blichfeldt gikk gjennom årsmeldingen for 2014. Han opplyste om en feil i styrets beretning. Det gjaldt sammensetningen av valgkomiteen 2013, hvor sammensetningen av valgkomiteen skal være: Randi Maakestad , ett år igjen – Bjørn Pettersen, to år igjen – Jenny Stokke, ny for tre år.

Han ga videre en utførlig orientering om virksomheten til de forskjellige komiteene i laget. Det var ingen spørsmål aller kommentarer til beretningen.

Vedtak: årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 5.  Regnskap for 2014.
Kasserer Aslaug Nora Ask gikk gjennom revidert regnskap.

Det viste et underskudd på kr.: 115.622,58.

Vedtak: regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Sak 6.   Fastsettelse av medlemskontingent for 2016.
Innkommet forslag fra Gun Melbye gikk på prinsippet for kontingentfastsettelse. Hun ønsket at alle medlemmer skulle betale «ens kontingent». Videre at kontingenten skulle heves til kr 200,- pr medlem. Prinsippet om A: ens kontingent for alle og B: heving av kontingenten til kr. 200,- ble lagt fram.

Vedtak: forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7. Budsjett for 2015.
Budsjettet ble gått gjennom. Maakestads spørsmål om posten gaver og tilskudd, ble besvart av leder. Vedtak: budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Valg.
Randi Maakestad refererte valgkomiteens innstilling.

Leder:                  Alf Litangen                           velges for ett år.

Nestleder:            Egil Hansen                           velges for to år.

Sekretær:            Anne-Kari Nortvedt                gjenvalgt for ett år.

Kasserer:             Aslaug Nora Ask                    ikke på valg.

Styremedlem:      Eva Bache-Mathiesen            gjenvalgt for to år.

1. varamedlem:   Bodil Halvorsen                      ikke på valg.

2. varamedlem    Åsmund Tufteland                  ikke på valg.

Revisorer:           Lillian Pedersen                      gjenvalgt for to år.

                          Tove Gransæther                    ikke på valg.

Valgkomite:        Bjørn Pettersen                       ett år igjen.

                          Jenny Stokke                          to år igjen.

                          Ragnhild Ekern Berg               nytt medlem for tre år.

Ragnhild Ekern Berg ble valgt inn etter benkeforslag. Vilgun Eek som opprinnelig var påtenkt som nytt medlem av valgkomiteen, har frasagt seg vervet.

Vedtak: valget enstemmig vedtatt.

Sak 9.  Innkommende forslag.
Innkommet forslag fra Gun Melbye, er behandlet under sak 6.

Påtroppende leder, Alf Litangen, presenterte seg og fortalte litt om seg selv. Han gleder seg til å arbeide som leder for Hurum Historielag.

Nåværende leder, Hans Blichfeldt, takket for seg, takket for 5 artige, spennende og interessante år som leder for Hurum Historielag. Han fikk blomster og varme ord som takk for innsatsen.

Eva overbragte hilsen fra Leif Halvorsen som er syk. Han takket for å ha fått arbeide for Hurum Historielag. Han takket også Hans for samarbeidet og det arbeidet han hadde nedlagt gjennom mange år. Styret vil sende blomster til Leif.

På grunn av sviktende helse trekker Jan Richardt seg som mangeårig årbokansvarlig. Han vil fortsette å besvare eventuelle spørsmål angående lokalhistorie, som laget får via mail. Leder overbragte blomster og varm takk for stor innsats gjennom mange år.

Etter den formelle delen av årsmøtet holdt Christian Størmer et foredrag: «Søking etter kulturminner med metalldetektor» – et interessant foredrag med engasjement og humor.

Kvelden ble avsluttet med tradisjonell torskemiddag. Vi var 55 til bords.

Anne-Kari Nortvedt

ÅRSBERETNING FRA STYRET 2014

Årsmøte i Hurum Historielag ble holdt på Holmsbu Bad og Fjordhotell 28. februar 2014.

Leder Hans Blichfeldt åpnet møtet og kunne ønske 100 medlemmer velkommen.

Årsmelding og regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.

Etter valget fikk styret denne sammensetningen:

Leder: Hans Blichfeldt , tar gjenvalg for ett år.
Nestleder: Leif Halvorsen, ikke på valg.
Sekretær: Anne-Kari Nortvedt ikke på valg.
Kasser: Aslaug Nora Ask valgt for to år.
Styremedlem: Eva Bache-Mathiesen ikke på valg.
1. varamedlem: Bodil Halvorsen tar gjenvalg.
2. varamedlem: Åsmund Tufteland tar gjenvalg.
Revisorer: Lillian Pedersen ikke på valg.
Tove Gransæther ikke på valg
Valgkomite: Jenny Stokke – to år igjen
Bjørn Pettersen- ett år igjen
Villgun Eek foreslås som nytt medlem – tre år

Ved årsskiftet hadde laget 504 medlemmer, dette er en økning på 40.

Grunnlovsjubileet ble markert med en tilstelling på Bygdesamlingen på Tronstad i samarbeid med Hurum Bygdekvinnelag, Håvard Kilhavn holdt et interessant historisk foredrag og komiteen for Bygdesamlingen og medlemmer fra Bygdekvinnelaget viste frem og demonstrerte forskjellige ”særegenheter” knyttet til 200 årsjubileet.

Etter styrets oppfatning arbeides det bra i de forskjellige gruppene. På Bygdesamlingen skjer det stadig nye ting, men som det er fremhevet flere ganger, er det behov for flere personer til forskjellige oppgaver.

På Kystsamlingen har det vært stor aktivitet i de nye lokalene og det planlegges åpning til sommeren.

Prosjektet, Gårds og Slektshistorie, har kommet ett godt stykke videre i 2014, bl.a. takket være frikjøpet av 2 av komiteens medlemmer. Det at de kan jobbe sammenhengene og slipper og ” hente seg inn igjen, hvor var jeg sist” har vært til stor hjelp. Vi håper å kunne videreføre dette noe i 2015. Finansieringen av prosjektet er i rute i henhold til prosjektbeskrivelsen og vi tar sikte på i løpet av våren og sende en henvendelse til næringsdrivende og andre en oppfordring om og støtte prosjektet økonomisk.

Nytt av året er muligheten for at det finnes spor etter en Middelalderkirke på Tronstad. Det er Christian Størmer, tidligere eier av Nordre Selvik gård og mangeårig ”hobbygeolog” som står bak prosjektet. Størmer henvendte seg til Historielaget, med spørsmål om laget ville stå som ansvarlig for prosjektet med ham som lagets kontaktperson og driver av prosjektet. Den konkrete planen er å undersøke område med Georadar, for på den måten å kunne sikkert få konstatert om det finnes noen sikre spor etter gammel bebyggelse under pløyelaget. Denne undersøkelsen er kostnadsberegnet til kr. 50 000.- og er tenkt finansiert ved bidrag fra forskjellige interessenter. Styret vurderte dette som en stor og viktig sak og har gitt tilsagn om ett bidrag på kr. 15 000.- i fellesskap med blant annet Fylkeskonservatoren, Hurum Kommune og andre. Størmer vil informere nærmere om dette på årsmøte.

Årbok for 2014 kom som planlagt i slutten av november. Vi takker redaksjonen og alle forfatterne og de som sørger for distribusjon for nok en gang en spennende og fin innføring i vår nære fortid. Vår oppfordring går til alle som har noe å fortelle, ta kontakt med redaksjonen.

Vinnere av årets boklotteri ble: Liv Kristensen, Ellen og Edgar Syversen og Ruth Andersen.

Vi viser for øvrig til de enkelte komiteens egne årsrapporter.

Styret takker for innsatsen i året som er bak oss, og ønsker alle velkommen til ny innsats.

Styret

Styrets regnskap for 2014
Kan lastes ned og leses som PDF-filer: Regnskap01, Regnskap02 og Regnskap03

Årsberetning fra Hurum Historielags Bygdesamlinger 2014

Gårdssaga
I vår og forsommeren har saga hatt stor aktivitet. Det er skåret mye materialer, som er mest brukt til bygging av tilbygget på kystsamlingen i Holmsbu og til eget bruk.

Besøk
Vi har hatt 2 besøk av 4. klasse på Sætre skole. Filtvet skole har besøkt oss 1 gang.
Vi har hatt besøk av Ca 20 sykepleiere. Det er også en gruppe medlemmer av Heggedal historielag som har besøkt oss

Grunnlovsmarkeringen
Den 14.juni hadde bygdesamlingen en 200 års markering av grunnloven.
Her flyttet Jens Petter Blichfeldt alt maskinelt utstyr ut av garasjen, slik at vi kunne bruke den til et tilbakeblikk på Tronstad gård, en velkomsttale og et foredrag v/ Håvar Kilhavn rundt 200 års markering av grunnloven. Ellers serverte Hurum bygdekvinnelag sveler.
Det ble gjort en del forarbeide med å samle inn bark og male det til grovt mel, som Eva Myrene bakte brød av. Bygdekvinnelaget kontaktet damer fra Asker husflidslag, som stilte opp og demonstrerte en rokk og strikketøy. En dame satte seg også ved vevstolen. Interessen for dette arrangemanget var meget bra, med mange fremmøtte.

BygdekvinnelagetBygdekvinnelaget2

Åpne dager
Den 15. juni, dagen etter grunnlovsmarkeringen var det dårlig fremmøte.
De øvrige åpne dager, var det godt besøk.

Veteranbildagen
Til veteranbildagen 6. september ble vi invitert til å koke kaffe og steke vafler. Dette ble en hektisk dag, men en god inntekt til historielaget.

Låven
Inne på låven, er innganen endret ved at noen montere blitt fjernet, og veggene er malt i en lys og vennlig farge. Jan Richardt og Helge Wulff Eng har klart å få frem 1 av 6 propellblader til det Dakotaflyet som styrtet på Hurum den 20. november 1949. Dette propellbladet er stilt opp i hjørnet i inngangsrummet.

Hamilton standard
I andres etasje har vi ryddet og montert, montere som er fjernet i første etasje. Det er tørket støv av noen montere som er stått på lager, tatt frem, og montert.
På slutten av året har vi begynt å utvide utstillingsområdet ved å bygge vegger i en liten del av lagerområdet.
Skrivebordet etter tidligere ordfører H. Sæthre er nå utlånt til Stiftelsen Sætre gård. Avtale sluttet slik at skrivebordet tilbakeleveres Hurum Historielag om driften av stiftelsen endres.

Nye gjenstander til bygdesamlingen i år
Vi takker alle som har villet overlate mange gamle og spennende ting til bygdesamlingen:

Ingrid Solveig og Harald Nordby, Svelvik.
Bjørn Berglund, Sætre.
Toril Tallaksen, Holmsåsen. Holmsbu.
Svein Tor. Filtvet.
Arne Larsen, Kana.
Turid Hall, Sætre.
Henry Hennum Passala, Klokkarstua.
Per Kristian Myhre, Tofte
Inger Floberg, Tofte.
Birger Fagerli, Sætre
Turid Rasmusen, Kana
Torunn Venheim, Skien.
Frode Tollefsen, Tofte
Jan Fillip Ellefsen, Drøbak.
Arne Antonsen, Tofte.
Egil Hansen, Tofte.

Hilsen gjengen på Bygdesamlingen: Arne Antonsen, Egil Hansen, Arne Sundbye, Jonny Berg, Leif Halvorsen, Bjørn Heien, Håvard Kilhavn og Idar Bakke.

Tofte 6 januar 2015.

Arne Antonsen
(Leder for Bygdesamlingen)

Årsrapport fra Kystsamlingen 2014
Komiteen har, som i tidligere år, bestått av Hans Blichfeldt, Bjørn Heien, Stig Tulin og Knut K. Gransæther som leder.

Vi flyttet fra Knivsvikbråtan til Slippen i Bukta i Holmsbu i august 2013, og er nå vel etablert her. Selve huset er pusset opp innvendig, det er satt opp ny vindeltrapp til 2. etasje, tilbygget er nesten ferdig og det gjenstår isolasjon og en del paneling. Takket være en donasjon fra Sparebankstiftelsen DNB har det vært mulig å gjennomføre dette i år.

Oppussingen av hovedhuset har i år bestått i å sette inn tre dører, reparasjon av taket innvendig, montering av nødvendig elektrisk belysning og utstyr, samt maling av vegger og gulv. Jøtulovnen som vi har fått er fullt tilstrekkelig for vårt behov. Vindeltrappen opp til 2. etasje kjøpte vi i Drammen, vi demonterte den selv og satte den opp her uten større problemer. Arne Mathiesen har rigget til et maskinverksted i et ledig rom, for vedlikehold av motorer og tekniske ting.

Tilbygget har støpt gulv og Leca ytterlangvegg, endeveggene er vanlig reisverk med dører i hver ende. Materialer er i stor grad saget ved Knivsvikbråtan Minisagbruk. Mesteparten av dugnadstimene i år har gått med til dette arbeidet, og takpappen ble lagt på i oktober. I tillegg til onsdagene har noen ildsjeler i gjengen jobbet også på andre ukedager. Tilbygget skal brukes som båtbyggeri og snekkerverksted. Vi har fått nok en vedovn som er installert her. I november hadde vi besøk av to mann fra Sparebankstiftelsen DNB. Det var da hyggelig å kunne vise at vi snart er ferdige.

I april ble Oslo Friluftsråds pram pusset opp og sjøsatt, og vi malte også dørene i Friluftsrådets hytte på Bakkeskjær.

I april-mai pusset vi opp våre egne båter, disse ble sjøsatt etter hvert. De har som vanlig ligget i Holmsbu Havn, men har, til tross for en fin sommer, blitt lite brukt.

Vi fikk en Ancas motorsnekke fra 1926 i hel og original stand i høst av Jan Støa Olavsen, samt en Holmsbupram, bygget av Ingolf Wegner, denne fikk vi av Harald Gram. Begge, pluss seilsnekken vår, er nå lagret på Knivsvikbråtan med velvillig tillatelse fra grunneier. De to andre motorsnekkene våre er lagret ved Slippen.

Vi har så smått begynt å hente diverse utstillingsgjenstander som har vært lagret på Tronstad, og reoler til disse er under fabrikasjon.

Den faste dugnadsgjengen har, i tillegg til komiteen, i år bestått av: Anders Eknes, Birger Fagerli, Helge Berg, Arne Mathiesen, Yngvar Mathiesen, Jo Wennesland, og Arvid Jensen som begynte i høst. Den sosiale faktor er vel ivaretatt.

Knut K. Gransæther

 

Gårds- og slektshistorie-prosjektet, Årsrapport 2014.
Prosjektgruppa har også i år jevnlig avholdt bokmøter på Tofte bibliotek. Det har vært avholdt 18 bokmøter i alt.

To av prosjektets medarbeidere har i løpet av året vært delvis frikjøpt fra sine ordinære jobber, for å skrive på gårds- og slektshistorien, henholdsvis 40% for den ene i 8 mnd og i 4 uker gjennom påsken og sommerferien for den andre. Dette har gitt et betydelig skyv for progresjonen i prosjektet. Tekstene for gnr 1-25 (Klokkarstua-området og ned mot Holmsbu) er nå i all hovedsak ferdigskrevet og ferdige til setting. Det gjenstår dog en del korrekturlesing og finjusteringer vedr disse tekstene. Videre er førsteutkastene til gnr 26-35 klare, samt at gnr 36-46 er skrevet frem til ca. 1750. Disse siste dekker til sammen områdene fra Holmsbu, og rundt til Ekern og Bjørnstad i Rødsbygda.

Det er pr i dag skrevet ca. 550 A4-sider i prosjektet. (Når vi etter hvert setter inn bilder i disse tekstene, vil sidetallet øke vesentlig.)

Ad Hurums tidligste historie har en av prosjektgruppas medlemmer jobbet videre med dette stoffet konkret, slik at det nå foreligger et utkast til manus som dekker den eldste historien for alle gårdene på Hurum. Dette omfatter forminner, middelalderhistorie, gårdsnavnenes opprinnelse, mm. Manuset er pr dd under ny gjennomgang, hvor drøftinger, krysslinker og tekster forbedres/skrives om noe.

Vedr forberedelser til ombrekking, så er de to første gårdene satt i spaltesats, slik at vi kan begynne med finjusteringer av teksten, samt brekke om og sette inn bilder i et endelig bokformat. Dette arbeidet vil fortsette vedr gnr 1-19 utover i 2015.

Arbeidet med å skaffe bilder til bokverket er i noen grad forsert siste året. Prosjektgruppa har gått gjennom hva slags bilder vi trenger, og skaffet seg en oversikt over hvilke bilder vi har til bokverket pr. i dag. Videre ser vi gjennom bildene Gerd og Bjørn Heien fant i fjor fra historie- lagets samling, for å vurdere hvilke av disse vi vil ha med.

Det er konstituert en egen billedredaksjon, med medlemmer fra historielaget, prosjektgruppa og lagets styre (Gerd Heien, Eva Bache-Mathiesen, Emil Halset, Finn Dale Iversen og Erik Bjune). Første møtet ble avholdt 10. november hvor red. medlemmene gjorde en foreløpig fordeling av arbeidsoppgavene. Bildematerialet på biblioteket som vi ikke har sett på ennå, vil bli gjennomgått, samt at det gjøres forsøk på å samle inn flere bilder fra private. Styret har sendt ut et brev til alle gårdene i bygda vedr. innsending av nye bilder, og til dette er det er utnevnt en egen kontaktperson (Emil Halset fra billedredaksjonen).

Fotograf Finn Dale Iversen er nylig kommet med i dette arbeidet. Han skal ta bilde av gårdene på Hurum slik de er i dag. Dette arbeidet er planlagt fullført i løpet av 2015.

Vennlig hilsen prosjektgruppa for Gårds- og slektshistorien: Torunn Haug, Tale Marie Eriksen, Svein Becken, Emil Halset, Håvard Kilhavn og Erik Bjune.

ÅRSRAPPORT 2014 FRA HOLMSBU BILLEDGALLERI

Stiftelsen HOLMSBU BILLEDGALLERI Henrik Sørensens samlinger ble stiftet 27.11.2001, gjeldende fra 31.12.2001. Stiftelsens formål er å drive museum for kunst og kunstformidling, grunnlagt på malerier av Henrik Sørensen, Thorvald Erichsen og Oluf Wold Torne. Stiftelsen kan også fremme en hver allmennyttig virksomhet på det kulturelle området. Drammens Museum og Holmsbu Billedgalleri ble konsolidert fra 01.01.2004

Åpningstider:
Mai: lørd/sønd kl. 12.00 – 17.00.
Juni, juli og august alle dager kl. 12.00 – 17.00.
Sept: lørd/sønd kl.12.00 – 17.00.

Galleriet tar imot et betydelig antall besøkende utenom åpningstid, vesentlig i større grupper og reiseselskaper. Stiftelsen, som holder til i Hurum kommune, hadde i 2014 følgende styre:

Leder: Sven Oluf Sørensen; vararepr. Morten Opsahl, Oslo
Styremedlem: Tom Bratlie – representant fra Hurum kommune; vararepr. Ole Morten Furua
Styremedlem: Hilde Eriksen – representant fra Hurum kommune: vararepr. Mari Myhrene
Styremedlem: Bjørn Volden – representant fra Hurum Kommune; vararepr. Mette Indrehus
Styremedlem: Petter Normann Pettersen – repr. fra Hurum Historielag; vara. Eva Bache-Mathisen
Daglig leder og omviser: Turid Delerud.

Det har ved Holmsbu Billedgalleri blitt avholdt fire styremøter og behandlet 41 saker . Vedlikehold av hovedbygget og stuene er saker som går igjen fra år til år. Nytt ventilasjonsanlegg er montert i magasinet siste år. Det arbeides for bedre skilting (kulturminneskilt) til Holmsbu Billedgalleri og skjøtselsplan for uteområdet. Siste år er det gjort utbedring forran galleriet for å bedre framkommeligheten øverst i stien. Alle slike endringer skal godkjennes av fylkeskonservator. Holmsbu Billedgalleri har egen hjemmeside.

Petter Normann Pettersen (styremedlem)

Fotogruppen (Lokalhistorisk arkiv)
Hurum kommune v/Lokalhistorisk arkiv kan i dag skryte av en stor samling eldre foto med motiv  fra kommunen tilgjengelig på nettet til glede for alle.  Siden Lokalhistorisk arkivs ressurser har vært små, ville dette ikke vært mulig uten en betydelig frivillig innsats fra medlemmer i Hurum Historielag – som de siste årene primært har vært Kari Willoch og Inger Stokstad Eriksen.  Siden samarbeidet startet høsten 2006 har fotogruppa skannet, tekstet og tilrettelagt rundt 3.500 bilder!
I 2014 ble ca. 120 nye foto lagt ut på vårhalvåret.  På høsten ble arbeidet satt på vent pga betydelige utbedringsarbeider i bibliotekets lokaler.
Nå har Hurum kommune vedtatt å legge ned Lokalhistorisk arkiv fra 01.01.2015, noe som vil bety at samarbeidet arkivet/historielaget om videre digitalisering av kommunens fotosamling, slik det fremgår i dag, vil opphøre.  Det gjenstår i dag noe bilder samt noen hundretalls glassplatenegativer før prosjektet ville vært sluttført – til sammen ca. 1 år arbeide. Link til Lokalhistorisk arkiv.

Carl I. Willoch

Årsrapport fra årbokredaksjonen
Hurum Historielags tiende utgivelse av «Årbok for Hurum 2014» ble tilrettelagt og produsert av redaksjonskomitéen bestående av redaksjonssekretær Gun Elisabeth Melbye, Jan Richardt og redaktør Erlend Skaare. Overskuddet av årboksalget utgjør en vesentlig del av Historielagets inntektskilde. Redaksjonen er forespurt om å fortsette arbeidet også i 2014 – og har takket ja til en ny utgave. Redaksjonssekretær Gun Elisabeth Melbye har bedt om avløsning etter denne utgaven. Hennes innsats har vært uvurderlig for produksjonen. Vi takker for fin innsats! Det har lykkes redaksjonen å få tak i en ny sekretær. Vi ønsker Tove Gransæther velkommen i gruppen.
Det kom også i år inn mange gode historier – selv om årets bidragsytere var færre. Dette er en utfordring for redaksjonen, som gjerne tar imot artikler og tips om gode og viktige historier og vitnesbyrd om dagligliv og større hendelser i gammel tid. Da ikke alle som har en historie å fortelle nødvendigvis selv er skriveføre, ønsker redaksjonen å få tips om fortellere – slik at disse kan bli intervjuet og få nedtegnet sine fortellinger. Redaksjonskomitéen har forespurt helge Wulff Engh om å bli med i 2015, hvilket han har sagt seg villig til. Det er fremdeles rom for flere i komitéen, dersom noen skriveføre ønsker å bidra. Det er også etablert kontakt med våre nabokommuner i Røyken og Svelvik – om utveksling av årbøker. Regionen har mange fellestrekk og mye felles historie – og det er viktig at vi, med interesse for historie, samarbeider over kommunegrensene.

Erlend Skaare, redaktør